• nl
Taalkeuze

PC 142.04 - Ondernemingen voor de terugwinning van allerlei producten: Aanvullende vergoedingen

Categorie: Sectoraal   Datum: 17/07/2015

Het Sociaal fonds komt tussen in bepaalde kosten voor werkgevers die behoren tot het Paritair Subcomité 142.04 voor de terugwinning van allerlei producten:

Aanvullende werkloosheidsuitkering

De arbeiders hebben voor de eerste tot en met de 75ste werkloosheidsdag per kalenderjaar recht op een aanvullende werkloosheidsuitkering van 5 EUR per dag ingeval van tijdelijke werkloosheid wegens slecht weer of schorsing omwille van economische redenen, ten laste van het Sociaal fonds.

De arbeiders moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:

  1. Recht hebben op werkloosheidsuitkeringen;
  2. Op het ogenblik van de werkloosheid in dienst zijn van de werkgever.

Aanvullende sociale uitkering (syndicale premie)

Daarnaast hebben de arbeiders die aangesloten zijn bij een van de representatieve interprofessionele werknemersorganisaties (ACV, ACLVB, ABVV) elk jaar in december recht op een aanvullende syndicale premie, pro rata hun gewerkte of gedeeltelijk gewerkte maanden tijdens de referteperiode van 1 juli van het voorgaande jaar tot 30 juni van het lopende jaar. 

Komen eveneens in aanmerking voor deze premie: 

  • De arbeiders die tijdens het werkjaar met pensioen gingen.
  • De erfgenamen van de in datzelfde werkjaar overleden rechthebbenden.

Eindejaarspremie

Als derde neemt het Sociaal fonds de eindejaarspremie ten laste. 

De arbeiders die gedurende minstens 65 gepresteerde (of gelijkgestelde) dagen tewerkgesteld werden in de sector, ongeacht het soort contract, tijdens de referteperiode van 1 juli van het voorgaande jaar tot en met 30 juni van het lopende jaar, hebben recht op een eindejaarspremie gelijk aan 8,33% van hun jaarlijks brutoloon. 

Deze eindejaarspremie wordt uitbetaald in de loop van de maand december.

De tijdens het refertejaar gepensioneerde of bruggepensioneerde arbeiders en rechthebbenden* van een in dat jaar overleden arbeider genieten eveneens de volledige eindejaarspremie. 

Inwerkingtreding

De bepalingen gesloten in deze CAO zijn in werking getreden op 1 januari 2015, voor onbepaalde duur.

* Onder rechthebbende wordt verstaan, de fysische persoon die de begrafeniskosten heeft gedragen.

Bron: