• nl
Taalkeuze

PC 144 - 145: Nieuwe sectorale bepalingen

Categorie: Sectoraal   Datum: 25/08/2017

Toekenning ECO-cheques of forfaitaire premie

In uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomsten afgesloten op respectievelijk 15 juni en 5 juli 2017 voor werkgevers en werknemers van paritair comité 144 (landbouw) en 145 (tuinbouw, met uitzondering van PC145.06) dienen er in december van het lopende jaar ecocheques of een jaarlijkse premie worden toegekend.

Beide CAO’s zijn afgesloten voor onbepaalde duur.

Ecocheques

Voltijdse werknemers die minstens 30 gepresteerde of gelijkgestelde dagen kunnen aantonen in de referteperiode, hebben recht op de toekenning van ecocheques ter waarde van 250 EUR.

  • Voor deeltijdse werknemers gebeurt de berekening pro-rata volgens hun arbeidsregime.
  • Onvolledige prestaties in de referteperiode worden pro rata berekend met als maatstaf 1/12 per gepresteerde maand.

De referteperiode loopt van juli van het voorgaande kalenderjaar tot en met juni van het huidige kalenderjaar.

De betaling van de cheques wordt voorzien in december samen met de eindejaarspremie.

De organisatie gebeurt door het sociaal fonds.

Opgelet! Vanaf 2017 schakelt het Fonds over op elektronische ecocheques en heeft het hiervoor uw emailadres nodig. U zal of heeft in de loop van de afgelopen maanden een brief ontvangen van het Fonds met daarin het verzoek uw emailadres te bevestigen via hun platform.

 Bij ontvangst van de ecocheques, heeft de werkgever de verplichting om de werknemer met alle mogelijke middelen te informeren over het gebruik van de ecocheques.

Ondernemingen kunnen de ecocheques omzetten in een gelijkwaardig voordeel aan de hand van een ondernemings-CAO. Deze CAO dient vóór 15 oktober van het jaar waarin de cheques worden toegekend geregistreerd te zijn op de griffie van de FOD WASO.

Daarnaast dient het sociaal fonds ook tegen deze datum op de hoogte te worden gebracht. Jaarlijks moet een kopie van deze CAO worden verzonden vóór 20 oktober ter bevestiging.

Forfaitaire premie

Voor de werknemers die in de referteperiode minder dan 30 dagen hebben gepresteerd, wordt een forfaitaire premie voorzien.

De premie bedraagt 35 EUR voor een voltijdse werknemer.

  • De premie wordt toegekend voor alle dagen waarvoor de werknemer loon ontvangt. Schorsingsdagen wegens jeugdvakantie, seniorvakantie, moederschapsrust en dagen gewaarborgd loon wegens ziekte/ongeval  worden gelijkgesteld;
  • Wanneer een totaal van 29 dagen is bereikt, heeft  de werknemer recht op de volledige premie;
  • Voor deeltijdse werknemers wordt de premie pro-rata berekend volgens hun arbeidsregime.

De referteperiode loopt van juli van het voorgaande kalenderjaar tot en met juni van het huidige kalenderjaar.

De betaling wordt voorzien in de maand december volgend op de referteperiode.

Eindejaarspremie

In de maand december wordt door het Sociaal Fonds de eindejaarspremie uitbetaald.

De referteperiode voor het toekennen van de eindejaarspremie loopt van juli in het voorgaande kalanderjaar tot en met juni van het huidige kalenderjaar.

Net als vorige jaren dienen de werknemers die de onderneming hebben verlaten en bijgevolg geen recht hebben op een eindejaarspremie te worden doorgegeven aan het Fonds vóór vrijdag 20 oktober 2017 aan de hand van een invulformulier.

Het formulier ontvangt u een dezer maanden via een brief van het Fonds of u kan deze eveneens terugvinden via de website van het fonds (www.fonds-tuinbouw.be > financiële tussenkomsten > eindejaarspremie).

Werkgelegenheidsplan voor oudere werknemers

In het protocolakkoord 2017-2018 wordt het werkgelegenheidsplan voor oudere werknemers verlengd tot eind 2018.

Het protocolakkoord voorziet een vormingsaanbod voor werknemers van minstens 45 jaar en met minimum 10 jaar anciënniteit in de land- en tuinbouwsector.

Het doel van dit aanbod is om de werknemers langer aan het werk te kunnen houden.

Deze opleidingen kunnen gevolgd worden op een aantal dagen vrijstelling van prestaties:

  • Werknemers ouder dan 45 jaar met 10 jaar anciënniteit in de sector worden 1 dag vrijgesteld van prestaties met behoud van loon.
  • Werknemers ouder dan 50 jaar met 15 jaar anciënniteit in de sector worden 2 dagen vrijgesteld van prestaties met behoud van loon.
  • Werknemers ouder dan 55 jaar met 15 jaar anciënniteit in de sector worden 3 dagen vrijgesteld van prestaties met behoud van loon.

De werknemers zijn echter niet verplicht tot het volgen van een opleiding. In dat geval kunnen ze kiezen ze voor een vrije betaalde dag.

Deze dagen zullen gefinancierd worden uit de middelen die in de Sociale Fondsen voorzien zijn voor brugpensioen.

Bron:

  • CAO’s nr. 140733, 140881, 140878, 140737, 140931, 134047, fonds FSG Tuinbouw