• nl
Taalkeuze

PC 145 - Tuinbouw: Nieuwe sectorale bepalingen

Categorie: Sectoraal   Datum: 15/04/2016

Ecocheques

Er worden aan de werknemers ecocheques toegekend voor een bedrag van 250 EUR, uitbetaald door het Fonds, dit voor prestaties in de loop van de referteperiode van juli van het voorgaande kalenderjaar tot en met juni van het lopende kalenderjaar.

De cheques worden pro rata toegekend in volgende gevallen:

  • Voor deeltijdse werknemers worden de cheques toegekend volgens het aantal gewerkte dagen ongeacht het aantal gewerkte uren.
  • Voor werknemers met onvolledige prestaties in de referteperiode worden de cheques toegekend ten belope van 1/12 per volledig gepresteerde of gelijkgestelde maand. Voor de maand van in- of uitdiensttreding wordt er een berekening gemaakt volgens het aantal werkdagen in die maand.

De cheques worden toegekend in de maand december samen met de eindejaarspremie.

Werknemers die in de referteperiode minder dan 30 gewerkte of gelijkgestelde dagen hebben, ontvangen een gelijkwaardige premie. De premie wordt uitbetaald in de maand december, bij uitdiensttreding is dit in de betrokken maand.

De onderneming kan de ecocheques omzetten in een gelijkwaardig voordeel aan de hand van een collectieve arbeidsovereenkomst. De onderneming dient hiervan het sociaal fonds op de hoogte te brengen vóór 15 oktober van het jaar waarin de cheques worden toegekend.

Forfaitaire premie

Forfaitaire premie gewone werknemers

Vanaf 2016 ontvangen de werknemers elk jaar op 1 juli een forfaitaire premie ten laste van de werkgever.

De premie wordt bepaald volgens de referteperiode van 1 juli van het voorgaande kalenderjaar tot 30 juni van het lopende kalenderjaar.

Het bedrag van de premie is vastgesteld op 55 EUR bruto voor een voltijdse werknemer. Voor de deeltijdse werknemers is dit in verhouding tot hun deeltijdse arbeidsregeling.

Werknemers die geen volledig refertejaar hebben doorlopen, ontvangen de premie pro rata berekend. Elke begonnen maand telt als 1/12 premie.

De premie kan op ondernemingsniveau omgezet worden in een gelijkwaardig voordeel, bijvoorbeeld maaltijdcheques, aan de hand van een collectieve arbeidsovereenkomst, dit uiterlijk op 1 mei van het lopende jaar door middel van neerlegging en overhandiging van kopie aan de voorzitter van het paritair comité.

Forfaitaire premie seizoenarbeid

Voor de seizoenarbeiders wordt een forfaitaire premie toegekend van 10 EUR bruto.

Hiervoor dient de werknemer minstens 50 dagen tewerkstelling te hebben aangegeven op de plukkaart in de referteperiode van 1 januari tot 31 december van hetzelfde kalenderjaar. 

De premie wordt toegekend in de maand waarin de 50 dagen tewerkstelling zijn bereikt.

Toekenning aanvullende vergoeding bij tijdelijke werkloosheid

Volgens de algemene regeling heeft elke werknemer recht op een bijbetaling van minimum 2 EUR bovenop de werkloosheidsuitkering. Deze bijbetaling geldt voor elke dag waarop de overeenkomst is geschorst wegens economische redenen, slecht weer of technische stoornis en is ten laste van de werkgever.

Vanaf 1 januari 2016 wordt dit minimum verhoogd tot 3 EUR.

Bijzondere regeling PC 145 met uitzondering van aanleg en onderhoud van parken en tuinen (PC 145.04)

Voor werknemers met een anciënniteit van 10 jaar in de onderneming:

  • Voor de eerste 40 effectieve werkloosheidsdagen wegens economische redenen ontvangt de werknemer een dagvergoeding voor bestaanszekerheid van 5 EUR. Deze vergoeding is niet cumuleerbaar met de vergoeding van 3 EUR in de algemene regeling.
  • Voor de werkloosheidsdagen wegens overmacht ontvangt de werknemer een dagvergoeding van 5 EUR. De aanvullende vergoeding wordt onbeperkt in tijd toegekend voor de periode waarvan de overmacht erkend is door de RVA en het paritair comité van het tuinbouwbedrijf. De werkgever kan een terugbetaling aanvragen bij het Sociaal Fonds van de reële uitbetaalde brutobedragen.

Bijzondere regeling tuinbouwbedrijf van het inplanten en onderhouden van parken en tuinen (PC 145.04)

Voor werknemers met 6 maanden dienst:

  • Bij werkloosheid wegens slecht weer wordt een aanvullende vergoeding toegekend door het sociaal fonds voor de inplanting en het onderhoud van parken en tuinen.

Deze vergoeding bedraagt 6,20 EUR en wordt toegekend voor de eerste 40 dagen werkloosheid. De vergoeding is niet cumuleerbaar met de vergoeding van 3 EUR in de algemene regeling.

Bovenstaande bepalingen kaderen binnen de cao’s van 4 februari 2016 en gelden voor onbepaalde duur.