• nl
Taalkeuze

PC 145 - Tuinbouw: Protocolakkoord 2013-2014

Categorie: Sectoraal   Datum: 11/04/2014

Op 20 november 2013 werd het protocolakkoord in de tuinbouw (PC 145) voor de jaren 2013 en 2014 goedgekeurd. Dit akkoord is van toepassing op alle werkgevers die ressorteren onder het PC voor het Tuinbouwbedrijf (tuinbouw in het algemeen en de tuinaanleg) en die ressorteren onder het PC voor de Landbouw, en hun werknemers.

Hieronder vindt u een samenvatting van de belangrijkste punten uit het akkoord.   

Preventie

De sociale partners zijn overeengekomen om meer aandacht te besteden aan de veiligheid op de bedrijven en aan de preventie tegen arbeidsongevallen. Dit zal verwezenlijkt worden door de oprichting van een Preventie-cel.

Werkgelegenheidsplan voor oudere werknemers

Op basis van CAO 104 wordt er voor oudere werknemers via het werkgelegenheidsplan voorzien in opleidingen waardoor zij langer aan het werk kunnen blijven (bv. door de mogelijkheid te bieden tot het volgen van cursussen ergonomie, weerbaarheid op de arbeidsmarkt, …).  

Daarnaast voorziet het protocolakkoord vanaf 2014 in een aantal dagen vrijstelling van prestatie:

 • Werknemers ouder dan 45 jaar met 10 jaar anciënniteit in de sector worden 1 dag vrijgesteld van prestaties met behoud van loon. 
 • Werknemers ouder dan 50 jaar met 15 jaar anciënniteit in de sector worden 2 dagen vrijgesteld van prestaties met behoud van loon. 
 • Werknemers ouder dan 55 jaar met 15 jaar anciënniteit in de sector worden 3 dagen vrijgesteld van prestaties met behoud van loon.

Deze dagen zullen gefinancierd worden uit de middelen die in de Sociale Fondsen voorzien zijn voor brugpensioen.

Outplacement

De financieringsregeling van de sectorale invulling van de outplacementbegeleiding werd verlengd.

Tweede Pensioenpijler

In het protocolakkoord 2011-2012 werd reeds afgesproken dat in het akkoord 2013-2014 een bijkomende premie voor het aanvullend pensioen zou voorzien worden van 0,10%. In het protocolakkoord 2013-2014 wordt overeengekomen om een bijdrage-aanpassing te voorzien van 0,25%. 

Arbeidsduur

Wat de sector tuinbouw – algemeen betreft, wordt de referteperiode van 1 jaar enkel nog suppletief vermeld in de sectorale CAO’s inzake arbeidsduur. Ondernemingen kunnen op ondernemingsniveau voorzien in een andere periode. 

Voor de sector tuinaanleg bestaan voortaan nog 4 mogelijkheden:

 • Effectieve wekelijkse arbeidsduur van 38u zonder compensatiedagen.
 • Effectieve wekelijkse arbeidsduur van 40u met 12 onbetaalde compensatiedagen.
 • Effectieve wekelijkse arbeidsduur van 39u met 6 onbetaalde compensatiedagen.
 • Effectieve wekelijkse arbeidsduur van 39u met 6 betaalde compensatiedagen.

De keuze die de onderneming maakt, moet opgenomen worden in het arbeidsreglement en in de individuele arbeidsovereenkomsten. Gebeurt dit niet, dan worden de werknemers verondersteld tewerkgesteld en betaald te worden in het stelsel van 38 uur per week.

Woon-werkverkeer

De fietsvergoeding wordt vanaf 1 januari 2014 opgetrokken tot het maximaal vrijgestelde bedrag van 0,22 EUR per afgelegde kilometer. 

Ter herinnering: 

 • De verplaatsingskosten per wagen worden terugbetaald aan 65% van de prijs van een treinkaart 2de klas, en dit vanaf minimum 5 kilometer. 
 • Werknemers die gebruik maken van het openbaar vervoer, hebben recht op een volledige terugbetaling van het vervoersbewijs of abonnement.
 • Werknemers die met minstens 1 passagier in een systeem van carpooling stappen, kunnen elk tot 100% van de prijs van de treinkaart krijgen.

Overige punten

 • De syndicale premie zal vanaf 2015 worden verhoogd bij een verhoging van het fiscaal vrijgesteld maximum bedrag.
 • In ondernemingen met een syndicale delegatie wordt het syndicaal verlof bepaald op 10 dagen per mandaat, per jaar.
 • Werknemers die een dag betaald educatief verlof opnemen, hebben recht op een maaltijdcheque. 
 • Ondernemingen kunnen op ondernemingsvlak een bonusplan uitwerken overeenkomstig CAO 90. 

Er wordt op gewezen dat de wijzigingen die in het protocolakkoord worden voorzien, slechts formeel uitwerking kennen op het moment van het afsluiten en publiceren van de nodige CAO’s.

Bron:

 • Protocolakkoord 2013 – 2014 voor de tuinbouwsector van 20 november 2013.