• nl
Taalkeuze

PC 149.02 - Koetswerk: Nationaal Akkoord 2017-2018

Categorie: Sectoraal   Datum: 8/09/2017

Op 27 juni 2017 werd tussen de sociale partners van het Paritair Subcomité voor het Koetswerk (PC 149.02) een akkoord ondertekend waarin een aantal afspraken werden vastgelegd met betrekking tot de loon- en arbeidsvoorwaarden voor de periode 2017-2018.

Het nieuwe akkoord heeft uitwerking vanaf 1 januari 2017 en houdt op van kracht te zijn op 31 december 2018, tenzij anders bepaald in de tekst van het akkoord.

Hieronder vindt u alvast een overzicht van de belangrijkste bepalingen.

Koopkracht

Verhoging van de minimumlonen en effectieve lonen

Met ingang van 1 juli 2017 worden alle minimumlonen met 1,1% verhoogd. Ook de effectieve lonen verhogen op 1 juli 2017, behalve in bedrijven waar een alternatieve ondernemingsenveloppe is voorzien voor de invulling van de loonmarge van 1,1%.

Onder de in te vullen maximale loonmarge worden zowel de bruto uurlonen als de bijhorende sociale zekerheidsbijdragen verstaan.

In ondernemingen met een vakbondsafvaardiging dient een dergelijk alternatief in twee stappen te worden vastgelegd:

 • Voorafgaandelijk dienen de werkgever en alle in de onderneming vertegenwoordigde werknemersorganisaties akkoord te gaan met een bedrijfseigen besteding van de enveloppe. In ondernemingen met meerdere zetels wordt de beslissing genomen op groepsniveau.
 • Indien aan deze eerste voorwaarde werd voldaan, dan dient uiterlijk op 30 september 2017 een cao op ondernemingsniveau te worden opgesteld waarin de modaliteiten van het alternatief zijn uitgewerkt.

In ondernemingen zonder vakbondsafgevaardiging dient dezelfde procedure gevolgd, waarbij het akkoord van alle in het paritair subcomité vertegenwoordigde werknemersorganisaties vereist is.

Eindejaarspremie

Met ingang van 1 juli 2017 wordt bij elke beëindiging van de arbeidsovereenkomst een pro rata eindejaarspremie toegekend op basis van de prestaties tijdens de referteperiode en dit ongeacht de wijze waarop de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd, behalve bij:

 • Beëindiging omwille van dringende reden in hoofde van de werknemer;
 • Opzegging door de werknemer met minder dan 3 jaar anciënniteit.

Sociaal Fonds

Verhoging aanvullende vergoedingen

Met ingang van 1 januari 2018 worden de aanvullende vergoedingen die door het Sociaal Fonds worden uitgekeerd als volgt verhoogd:

Vergoeding Bedrag vanaf 1 januari 2018
Aanvullende vergoeding bij tijdelijke werkloosheid
 • 11,18 EUR per werkloosheidsuitkering
 • 5,59 EUR per halve werkloosheidsuitkering
Aanvullende vergoeding bij volledige werkloosheid
 • 6,28 EUR per werkloosheidsuitkering
 • 3,14 EUR per halve werkloosheidsuitkering
Aanvullende vergoeding voor oudere werklozen
 • 6,28 EUR per werkloosheidsuitkering
 • 3,14 EUR per halve werkloosheidsuitkering

Aanvullende vergoeding bij arbeidsongeschiktheid

 • 2,34 EUR per RIZIV-uitkering
 • 1,17 EUR per halve RIZIV-uitkering

Aanvullende vergoeding bij arbeidsongeschiktheid voor oudere zieken

 • 6,28 EUR per RIZIV-uitkering
 • 3,14 EUR per halve RIZIV-uitkering

Aanvullende vergoeding bij sluiting

 • Basis 304,16 EUR
 • Verhoogd met 15,34 EUR per jaar anciënniteit
 • Maximum 1.003,26 EUR

Aanvullende vergoeding bij halftijds tijdskrediet

 • 76,04 EUR per maand

Aanvullende vergoeding bij landingsbaan

 • 76,04 EUR bij 1/2de vermindering
 • 30,41 EUR bij 1/5de vermindering

Vanaf 1 juli 2017 wordt bovendien een aanvullende vergoeding bij landingsbaan toegekend aan oudere werknemers die hun arbeidsduur in het kader van cao nr. 103 verminderen met 1/5de of de helft. Deze vergoeding bedraagt 29,92 EUR respectievelijk 74,81 EUR.

Vorming en opleiding

De sociale partners verbinden er zich toe om vóór 30 november 2017 in een specifieke werkgroep samen met het kennis- en opleidingscentrum EDUCAM een cao inzake vorming en opleiding uit te werken.

Werkbaar werk

Binnen de sector zal eveneens een werkgroep ‘werkbaar werk’ worden opgericht die onder meer initiatieven zal bespreken om de tewerkstelling van oudere werknemers te bevorderen, het evenwicht tussen arbeid en privé te verzekeren en loopbaan- en opleidingsadvies te faciliteren.

Arbeidstijd en flexibiliteit

Het akkoord voorziet in een verlenging van de bestaande cao inzake flexibiliteit van 1 juli 2017 tot en met 30 juni 2019.

Mits het afsluiten van een ondernemings-cao vóór 30 juni 2019 kan het aantal vrijwillige overuren worden opgetrokken van 100 uur tot maximum 130 uur per kalenderjaar en dit voor een periode die loopt tot uiterlijk 31 december 2019.

Eindeloopbaan

Tijdskrediet en loopbaanvermindering

Voor de periode van 1 juli 2017 tot en met 30 juni 2019 kan het recht op halftijds of voltijds tijdskrediet met motief tot 24 maanden via een cao op ondernemingsvlak worden uitgebreid tot 51 maanden voor tijdskrediet met motief zorg en tot 36 maanden voor tijdskrediet met motief opleiding.

Voor arbeiders die hun prestaties in het kader van een landingsbaan, na 35 jaar loopbaan of in een zwaar beroep, wensen te verminderen met 1/5de of 1/2de, wordt de leeftijdsvoorwaarde voor het recht op uitkeringen voor de periode 2017-2018 op 55 jaar vastgesteld.

Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT)

De sociale partners engageren zich er toe voor de periode 2017-2018 een cao uit te werken met betrekking tot het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, waarbij volgende stelsels voorzien zijn:

 • SWT lange loopbaan 58 jaar (2017) en 59 jaar (2018) mits 40 jaar loopbaan;
 • SWT 58 jaar (2017) en 59 jaar (2018) mits 33 jaar loopbaan waarvan 20 jaar nachtarbeid;
 • SWT 58 jaar (2017) en 59 jaar (2018) mits 33 jaar loopbaan in zwaar beroep;
 • SWT 58 jaar (2017) en 59 jaar (2018) mits 35 jaar loopbaan in zwaar beroep.

Ter info: Naast deze stelsels blijven de overgangsmaatregelen van het stelsel van SWT op 60 jaar na 40 jaar loopbaan voor mannen en na 33 jaar loopbaan voor vrouwen (2017) nog van kracht tot 31 december 2017. Het stelsel van SWT voor mindervalide werknemers of werknemers met ernstige lichamelijke problemen op 58 jaar na 35 jaar loopbaan blijft eveneens behouden gedurende de periode 2017-2018.

De arbeiders kunnen op aanvraag vrijgesteld worden van de verplichting om aangepast beschikbaar te zijn.

Loopbaan- en anciënniteitsverlof

In het nieuwe akkoord wordt gesteld dat deeltijdse arbeiders vanaf 1 januari 2018 hun recht op loopbaan- en anciënniteitsverlof slechts kunnen uitoefenen in verhouding tot hun arbeidsstelsel op het ogenblik van de opname van het verlof.

Inspraak en overleg

De termijn voor het indienen van een aanvraag van toegestane afwezigheid omwille van het volgen van een vakbondsvorming wordt verlaagd van 3 weken naar 2 weken.

Bron:

 • CAO 27 juni 2017 (nr. 140574), Nationaal akkoord 2017 – 2018.