• nl
Taalkeuze

PC 149.03 - De edele metalen: Nationaal Akkoord 2017-2018

Categorie: Sectoraal   Datum: 22/09/2017

Op 30 mei 2017 werd tussen de sociale partners van het Paritair Subcomité voor de edele metalen (PC 149.03) een akkoord ondertekend waarin een aantal afspraken werden vastgelegd met betrekking tot de loon- en arbeidsvoorwaarden voor de periode 2017-2018.

Het nieuwe akkoord heeft uitwerking vanaf 1 januari 2017 en houdt op van kracht te zijn op 31 december 2018, tenzij anders bepaald in de tekst van het akkoord.

Hieronder vindt u alvast een overzicht van de belangrijkste bepalingen.

Koopkracht

Verhoging van de minimumlonen en effectieve lonen

Met ingang van 1 oktober 2017 worden alle minimumlonen en effectieve lonen met 0,6% verhoogd.

Maaltijdcheques

Vanaf 1 juli 2017 wordt het aandeel van de werkgever in de maaltijdcheques verhoogd met 1 EUR, waardoor de nominale waarde van de maaltijdcheque 4,80 EUR bedraagt.

Sociaal Fonds

Verhoging aanvullende vergoedingen

Met ingang van 1 juli 2017 worden de aanvullende vergoedingen die door het Sociaal Fonds worden uitgekeerd als volgt verhoogd:

Vergoeding Bedrag vanaf 1 juli 2017
Aanvullende vergoeding bij tijdelijke werkloosheid
 • 8 EUR per werkloosheidsuitkering
 • 4 EUR per halve werkloosheidsuitkering
Aanvullende vergoeding bij volledige werkloosheid
 • 5,78 EUR per werkloosheidsuitkering
 • 2,90 EUR per halve werkloosheidsuitkering
Aanvullende vergoeding voor oudere werklozen
 • Bij ontslag vanaf 50 jaar: vanaf 57 jaar 88,86 EUR per maand
 • Bij ontslag vanaf 52 jaar en 38 anciënniteit in de sector: van 52 jaar tot 57 jaar 5,78 EUR per dag en vanaf 57 jaar 88,86 EUR per maand
Aanvullende vergoeding bij ziekte en gewoon ongeval
 • Na 60 dagen: 85,98 EUR
 • Na 120 dagen: 85,98 EUR
 • Na respectievelijk 180, 240, 300, 365, 455, 545, 635, 725, 815, 905 en 995 dagen: 111,95 EUR
Aanvullende vergoeding bij SWT
 • Minimum 5,78 EUR per dag

De aanvullende vergoedingen bij tijdelijke werkloosheid zullen vanaf 1 juli 2017 eveneens betaald worden in geval van overmacht.

Vanaf 1 januari 2018 zal de basisbijdrage van de werkgevers aan het Fonds voor Bestaanszekerheid verlagen van 1,5% naar 1%.

Vanaf 1 januari 2018 wordt de bijdrage van 0,8% van de bruto bezoldigingen voor de arbeiders voor het sectoraal pensioenstelsel verhoogd met 0,25% hetzij tot 1,05%.

Eindejaarspremie

De arbeiders die vrijwillig de onderneming verlaten in de loop van de referteperiode en een anciënniteit hebben van 5 jaar of meer, kunnen vanaf 1 juli 2017 aanspraak maken op een pro rata eindejaarspremie.

Vervoerkosten

Vanaf 1 juli 2017 wordt de fietsvergoeding verhoogd van 0,21 EUR tot 0,23 EUR per afgelegde kilometer.

Vorming en opleiding

De sociale partners verbinden er zich toe om vóór 30 november 2017 na te gaan welke afspraken er op vlak van vorming en opleiding moeten gemaakt worden.

Loopbaanplanning

Anciënniteitsverlof

Vanaf 1 januari 2018 wordt een derde dag anciënniteitsverlof toegekend aan arbeiders die 25 jaar anciënniteit hebben in de onderneming. Bijgevolg heeft men recht op:

 • 1 dag verlof na 5 jaar anciënniteit in de onderneming;
 • 2 dagen verlof na 10 jaar anciënniteit in de onderneming;
 • 3 dagen verlof na 25 jaar anciënniteit in de onderneming.

Tijdskrediet en landingsbanen

De sociale partners komen overeen om het recht op halftijds of voltijds tijdskrediet met motief uit te breiden tot 51 maanden.

Voor arbeiders met een lange loopbaan of zwaar beroep die hun prestaties in het kader van een landingsbaan wensen te verminderen blijft de leeftijdsvoorwaarde voor het recht op uitkeringen voor de periode 2017-2018 behouden op 55 jaar.

Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT)

De sociale partners engageren zich er toe om op sectoraal vlak in te tekenen op alle NAR-kader collectieve arbeidsovereenkomsten rond SWT.

Dit houdt in dat de leeftijd voor 2017 bepaald wordt op 58 jaar en voor 2018 op 59 jaar voor:

 • het  stelsel van SWT na 33 jaar beroepsverleden waarvan 20 jaar nachtarbeid;
 • het stelsel van SWT na 33 jaar beroepsverleden, mits een zwaar beroep;
 • het stelsel van SWT na 40 jaar beroepsverleden.

De arbeiders kunnen bovendien op hun vraag vrijgesteld worden van de verplichting aangepast beschikbaar te zijn.

Tot slot zijn de sociale partners overeengekomen om de betaling van de aanvullende vergoeding ten laste te laten nemen door het Fonds voor bestaanszekerheid.

Flexibiliteit

De bestaande collectieve arbeidsovereenkomst van 13 oktober 2015 inzake flexibiliteit wordt verlengd voor de periode vanaf 1 juli 2017 tot en met 30 juni 2019 met inachtneming van de dwingende bepalingen van de wet inzake wendbaar en werkbaar werk.

Inspraak en overleg

Voor het berekenen van de drempel tot oprichting van een syndicale afvaardiging en voor het bepalen van het aantal mandaten in de syndicale afvaardiging zullen interims meegeteld worden.

Voor de duur van het akkoord 2017 – 2018 worden de bepalingen inzake de werknemersvertegenwoordiging verlengd.

Bron:

 • cao 30 mei 2017 (nr. 139771) nationaal akkoord 2017-2018.