• nl
Taalkeuze

PC 149.04 - Metaalhandel: Nationaal Akkoord 2017-2018

Categorie: Sectoraal   Datum: 1/09/2017

Op 27 juni 2017 werd tussen de sociale partners van het Paritair Subcomité voor de Metaalhandel (PC 149.04) een akkoord ondertekend waarin een aantal afspraken werden vastgelegd met betrekking tot de loon- en arbeidsvoorwaarden voor de periode 2017-2018.

Het nieuwe akkoord heeft uitwerking vanaf 1 januari 2017 en houdt op van kracht te zijn op 31 december 2018, tenzij anders bepaald in de tekst van het akkoord.

Hieronder vindt u alvast een overzicht van de belangrijkste bepalingen.

Koopkracht

Verhoging van de minimumlonen en effectieve lonen

Met ingang van 1 juli 2017 worden alle minimumlonen en effectieve lonen met 1,1% verhoogd, behalve in bedrijven waar een alternatieve ondernemingsenveloppe is voorzien.

Onder de in te vullen maximale loonmarge worden zowel de bruto uurlonen als de bijhorende sociale zekerheidsbijdragen verstaan.

In ondernemingen met een vakbondsafvaardiging dient een dergelijk alternatief in twee stappen vastgelegd:

 • Voorafgaandelijk dienen de werkgever als alle in de onderneming vertegenwoordigde werknemersorganisaties akkoord te gaan met een bedrijfseigen besteding van de enveloppe. In ondernemingen met meerdere zetels wordt de beslissing genomen op groepsniveau.
 • Indien aan deze eerste voorwaarde werd voldaan, dan dient uiterlijk op 30 september 2017 een CAO op ondernemingsniveau opgesteld waarin de modaliteiten van het alternatief zijn uitgewerkt.
Vergoeding Bedrag vanaf 1 januari 2018

Aanvullende vergoeding bij tijdelijke werkloosheid

 • 12,20 EUR per werkloosheidsuitkering
 • 6,10 EUR per halve werkloosheidsuitkering

Aanvullende vergoeding bij volledige werkloosheid, voor oudere werklozen of oudere zieken

 • 6,28 EUR per werkloosheidsuitkering
 • 3,14 EUR per halve werkloosheidsuitkering

Aanvullende vergoeding bij ziekte

 • 93,46 EUR na 60 of 120 dagen ziekte
 • 121,69 EUR na een langere ziekteperiode

Aanvullende vergoeding bij sluiting

 • Basis 311,12 EUR
 • Verhoogd met 15,68 EUR per jaar anciënniteit
 • Maximum 1.026,18 EUR

Aanvullende vergoeding bij halftijds tijdskrediet

 • 77,77 EUR per maand

Aanvullende vergoeding bij landingsbaan

 • 77,77 EUR bij 1/2de vermindering
 • 31,10 EUR bij 1/5de vermindering

Vanaf 1 juli 2017 wordt bovendien een aanvullende vergoeding bij landingsbaan toegekend aan oudere werknemers die hun arbeidsduur in het kader van CAO nr. 103 verminderen met 1/5de of de helft. Deze vergoeding bedraagt 30,60 EUR voor een vermindering met 1/5de en 76,51 EUR voor een vermindering met 1/2de.

Eindejaarspremie

Met ingang van 1 juli 2017 wordt een pro rata eindejaarspremie toegekend op basis van de prestaties tijdens de referteperiode en dit ongeacht de wijze waarop de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd, behalve bij:

 • Beëindiging omwille van dringende reden in hoofde van de werknemer;
 • Opzegging door de werknemer met minder dan 3 jaar anciënniteit.

Ecocheques

Met ingang van 1 januari 2018 wordt de betaling van ecocheques in 2 semestriële schijven van 125,00 EUR vervangen door de betaling van de ecocheques in 1 schijf van 250,00 EUR, vergoedbaar op 15 juni en op basis van een referteperiode van 1 juni van het voorgaande jaar tot en met 31 mei van het lopende jaar.

Vorming en opleiding

De sociale partners verbinden er zich toe om vóór 30 november 2017 in een specifieke werkgroep samen met het kennis- en opleidingscentrum EDUCAM een CAO inzake vorming en opleiding uit te werken.

Met ingang van 1 januari 2018 wordt, bovenop het bestaande collectief recht op vorming en opleiding (zowel formeel als informeel) op basis van 4 uur per kwartaal per arbeider, aan elke arbeider een individueel vormingsrecht van 1 dag per kalenderjaar toegekend.

Werkbaar werk

Binnen de sector zal eveneens een werkgroep ‘werkbaar werk’ worden opgericht die ondermeer initiatieven zal bespreken om de tewerkstelling van oudere werknemers te bevorderen, het evenwicht tussen arbeid en privé te verzekeren en loopbaan- en opleidingsadvies te faciliteren.

Arbeidstijd en flexibiliteit

Het akkoord voorziet in een verlenging van de bestaande CAO inzake flexibiliteit van 1 juli 2017 tot en met 30 juni 2019.

Mits het afsluiten van een ondernemings-CAO vóór 30 juni 2018 kan het aantal vrijwillige overuren worden opgetrokken van 100 uur tot maximum 130 uur per kalenderjaar en dit voor een periode die loopt tot uiterlijk 31 december 2018.

Voor de servicetechniekers kan dezelfde procedure gevolgd worden om:

 • Het aantal vrijwillige overuren te verhogen tot max. 130 uur per kalenderjaar.
 • Het aantal vrijwillige overuren dat niet meetelt voor de interne grens worden te verhogen van 25 uur naar max. 60 uur.
 • De interne grens te verhogen van 143 uur naar max. 200 uur.

Eindeloopbaan

Tijdskrediet en loopbaanvermindering

Voor de periode van 1 juli 2017 tot en met 30 juni 2019 kan het recht op halftijds of voltijds tijdskrediet met motief tot 36 maanden via een CAO op ondernemingsvlak worden uitgebreid tot 51 maanden voor tijdskrediet met motief zorg.

Voor arbeiders die hun prestaties in het kader van een landingsbaan, na 35 jaar loopbaan of in een zwaar beroep, wensen te verminderen met 1/5de of 1/2de, wordt de leeftijdsvoorwaarde voor de periode 2017-2018 op 55 jaar vastgesteld.

Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT)

De sociale partners engageren zich er toe voor de periode 2017-2018 een CAO uit te werken met betrekking tot het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, waarbij volgende stelsels voorzien zijn:

 • SWT lange loopbaan 58 jaar (2017) en 59 jaar (2018) mits 40 jaar loopbaan
 • SWT 58 jaar (2017) en 59 jaar (2018) mits 33 jaar loopbaan waarvan 20 jaar nachtarbeid
 • SWT 58 jaar (2017) en 59 jaar (2018) mits 33 jaar loopbaan in zwaar beroep
 • SWT 58 jaar (2017) en 59 jaar (2018) mits 35 jaar loopbaan in zwaar beroep

Naast deze stelsels blijft het stelsel van SWT op 60 jaar na 40 jaar loopbaan voor mannen en na 33 jaar loopbaan voor vrouwen (2017) nog van kracht tot 31 december 2017. Het stelsel van SWT voor mindervalide werknemers of werknemers met ernstige lichamelijke problemen op 58 jaar na 35 jaar loopbaan blijft eveneens behouden gedurende de periode 2017-2018.

De arbeiders kunnen op aanvraag vrijgesteld worden van de verplichting om aangepast beschikbaar te zijn.

Loopbaanverlof

In het nieuwe akkoord wordt gesteld dat deeltijdse arbeiders vanaf 1 januari 2018 hun recht op anciënniteitsverlof slechts kunnen uitoefenen in verhouding tot hun arbeidsstelsel.

Geolokalisatiesysteem

De sociale partners engageren zich om tegen 31 december 2017 een sectoraal kader omtrent een geolokatiesysteem uit te werken waarin een minimum aantal afspraken worden vazstgelegd, met respect voor de persoonlijke levenssfeer van de werknemers.

Inspraak en overleg

De termijn voor het indienen van een aanvraag van toegestane afwezigheid omwille van het volgen van een vakbondsvorming wordt verlaagd van 3 weken naar 2 weken