• nl
Taalkeuze

PC 152.01 - Aanpassing opzeggingstermijnen

Categorie: Sectoraal   Datum: 31/10/2013

Zoals u al kon lezen in onze Flash van 3 mei 2013 werd eind april in het Belgisch Staatsblad een Koninklijk Besluit gepubliceerd dat voorzag in een wijziging van de opzeggingstermijnen binnen het Paritair Comité voor de Gesubsidieerde Inrichtingen van het Vrij Onderwijs (PC 152.01).

Deze nieuwe opzegtermijnen werden destijds vastgelegd voor alle opzeggingen betekend vanaf 25 april 2013 en golden zowel voor arbeidsovereenkomsten gesloten vanaf 1 januari 2012 als voor arbeidsovereenkomsten gesloten vóór deze datum.

Onderscheid nieuwe en oude arbeidsovereenkomsten

Enige tijd terug werd in het Belgisch Staatsblad een nieuw Koninklijk Besluit gepubliceerd waarin op dit laatste wordt teruggekomen. Het nieuwe KB verduidelijkt dat de in april vastgelegde opzeggingstermijnen slechts gelden voor arbeidsovereenkomsten die een aanvang nemen vanaf 1 januari 2012, voor de oude arbeidsovereenkomsten (d.w.z. arbeidsovereenkomsten gesloten vóór 1 januari 2012) blijven de oude opzeggingstermijnen van kracht.  

Volledigheidshalve vindt u hieronder een overzicht van de geldende opzeggingstermijnen.

Anciënniteit Opzeg WG (oud contract) Opzeg WN (oud contract) Opzeg WG (nieuw contract) Opzeg WN (nieuw contract)
< 6 maanden 7 dagen 3 dagen 7 dagen 3 dagen
>= 6 maanden en < 5 jaar 35 dagen 14 dagen 40 dagen 14 dagen
>= 5 jaar en < 10 jaar 42 dagen 14 dagen 48 dagen 14 dagen
>= 10 jaar en < 15 jaar 56 dagen 14 dagen 64 dagen 14 dagen
>= 15 jaar en < 20 jaar 84 dagen 14 dagen 97 dagen 14 dagen
> 20 jaar 112 dagen 14 dagen 129 dagen 28 dagen

Daarnaast voert het Koninklijk Besluit ook verkorte opzegtermijnen indien het personeelslid ontslagen wordt met het oog op SWT (het vroegere brugpensioen). 

Anciënniteit Opzeg
< 6 maanden 28 dagen
>= 6 maanden en < 20 jaar 32 dagen
>= 20 jaar 64 dagen

Bron: 

  • KB 24 juni 2013 ter vervanging van KB van 14 april 2013 tot vaststelling van de opzeggingstermijnen in de onderwijsinstellingen die gesubsidieerd worden door de Vlaamse Gemeenschap en die onder het Paritair Comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs ressorteren (PC 152.01), BS 7 september 2013.