• nl
Taalkeuze

PC 152.01 - Aanpassing opzegtermijnen

Categorie: Sectoraal   Datum: 3/05/2013

PC 152.01 : nieuwe opzegtermijnen

Op 25 april 2013 werd in het Belgisch Staatsblad een Koninklijk Besluit gepubliceerd dat voorziet in een wijziging van de opzegtermijnen binnen PC 152.01.

Hieronder vindt u een overzicht van de huidige opzegtermijnen. Deze zijn van kracht vanaf 25 april 2013 en gelden voor alle arbeiders van de sector, ongeacht de aanvang van de uitvoering van hun arbeidsovereenkomst (zowel voor arbeidsovereenkomsten gesloten voor 1 januari 2012 als deze vanaf die datum).

Het nieuwe Koninklijk Besluit heeft evenwel geen gevolgen voor eventuele opzeggingen betekend vóór de inwerkingtreding ervan.

Anciënniteit Opzeg werkgever Opzeg werknemer
< 6 maanden 7 dagen 3 dagen
6 maanden – 5 jaar 40 dagen 14 dagen
5 – 10 jaar 48 dagen 14 dagen
10 – 15 jaar 64 dagen 14 dagen
15 – 20 jaar 97 dagen 14 dagen
vanaf 20 jaar 129 dagen 28 dagen

Voor ontslag met het oog op werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen) gelden afwijkende opzegtermijnen.

Anciënniteit Opzeg werkgever Opzeg werknemer
< 20 jaar 32 dagen /
vanaf 20 jaar 64 dagen /

Bron:

  • K.B. van 14 april 2013 tot vaststelling van de opzeggingstermijnen in de onderwijsinstellingen die gesubsidieerd worden door de Vlaamse Gemeenschap en die onder het Paritair Comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs ressorteren (PC 152.01).