• nl
Taalkeuze

PC 200 - A.P.C. Bedienden: Nieuw sectoraal akkoord voor de bedienden in het PC 200 (voorheen PC 218)

Categorie: Sectoraal   Datum: 25/09/2015

Op 9 juli 2015 werd een sectorakkoord afgesloten binnen het PC 200. Hieronder vindt u de krijtlijnen van deze CAO’s.

Koopkracht - jaarlijkse premie

Vanaf 1 januari 2016 zal een jaarlijkse premie worden toegekend van 250 EUR. Deze zal worden uitbetaald in de loop van de maand juni. Deze premie zal vanaf 1 januari 2017 geïndexeerd worden volgens de geldende indexmechanismes in het PC 200.

Het bedrag wordt berekend in verhouding tot de effectieve en gelijkgestelde dagen tijdens de referteperiode (van juni vorig jaar tot en met mei “huidig” jaar, zijnde het jaar van de uitbetaling van de premie). Personen die uit dienst gaan (behalve bij ontslag om dringende reden) of in dienst komen tijdens de referteperiode, hebben recht op een prorata bedrag van de premie.  

De premie is niet van toepassing op bedienden die reeds door een ondernemingsCAO met zelfde looptijd gelijkaardige voordelen genieten. 

Ze is ook niet van toepassing voor sectoren met bedienden in PC 200 die voor hun arbeiders een sectorale aanvullende pensioenregeling voorzien, mits hiervoor een specifieke CAO wordt afgesloten in het PC 200 en dit vóór 1 oktober 2015.

Deze CAO werd afgesloten voor onbepaalde duur en treedt in werking op 1 januari 2016.

Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (vroeger brugpensioen)

CAO geldig van 01/01/2015 tot 31/12/2017

SWT vanaf 60 jaar is mogelijk indien voldaan wordt aan volgende voorwaarden:

 • 5 jaar anciënniteit in de onderneming op het ogenblik van het ontslag;
 • Voor mannen: 40 jaar beroepsverleden als loontrekkende;
 • Voor vrouwen: 
  • 31 jaar beroepsverleden als loontrekkende in 2015;
  • 32 jaar beroepsverleden als loontrekkende in 2016;
  • 33 jaar beroepsverleden als loontrekkende in 2017.

De leeftijdsvoorwaarde moet voldaan zijn op het einde van de arbeidsovereenkomst en uiterlijk op 31/12/2017.

CAO geldig van 01/01/2015 tot 31/12/2016

SWT vanaf 58 jaar is mogelijk indien voldaan wordt aan volgende voorwaarden:

 • 10 jaar anciënniteit in de onderneming op het einde van de overeenkomst;
 • 33 jaar beroepsverleden waarvan 
  • Ofwel 20 jaar in een arbeidsregeling met nachtarbeid; 
  • Ofwel gedurende 5 van de laatste 10 jaar of gedurende 7 van de laatste 15 jaar gewerkt hebben in een zwaar beroep.

De leeftijdsvoorwaarde moet voldaan zijn op het einde van de arbeidsovereenkomst en uiterlijk op 31/12/2016.

Tijdskrediet en landingsbaan

Tijdskrediet

 • Bedienden met minder dan 5 jaar anciënniteit hebben recht op 24 maanden voltijds of halftijds tijdskrediet met motief.
 • Bedienden met 5 jaar anciënniteit hebben recht op 36 maanden voltijds of halftijds tijdkrediet met motief (na aanpassing van de CAO 103 binnen de NAR wordt dit uitgebreid tot 48 maanden, behalve voor opleidingen).
 • Voor niet uitvoerende bedienden en voor bedienden die een functie uitoefenen die niet door een andere bediende in de onderneming wordt uitgeoefend, is een akkoord van de werkgever vereist.

Landingsbaan

 • Recht op landingsbaan vanaf 55 jaar voor bedienden:
  • met een lange loopbaan (35 jaar beroepsverleden), 
  • die gedurende 5 van de laatste 10 jaar of gedurende 7 van de laatste 15 jaar gewerkt hebben in een zwaar beroep,
  • die minimaal 20 jaar in een arbeidsregeling met nachtarbeid hebben gewerkt.
 • Recht op landingsbaan vanaf 60 jaar voor de overige bedienden.
 • Het recht op een bijkomende uitkering uitbetaald door het Sociaal Fonds blijft behouden.

Deze CAO is geldig voor de periode van 01/11/2015 tot en met 30/06/2017.

Opleiding

 • De bestaande CAO’s betreffende de opleidingsplannen blijven gelden.
 • Er komt een project voor de bevordering van de tewerkstelling van risicogroepen.
 • Er is een verderzetting van de maatregelen ter bevordering van de tewerkstelling en hertewerkstelling van oudere bedienden.
 • De sector zal inspanningen leveren inzake ingroeibanen en duaal leren.

Deze CAO is geldig voor de periode van 01/01/2016 tot 31/12/2017.

Bron: 

 • CAO 9 juli 2015 tot instelling van de maximale marge voor de loonkostontwikkeling voor de jaren 2015-2016 betreffende de koopkracht – jaarlijkse premie
 • CAO 9 juli 2015 betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag in uitvoering van CAO nr 111 gesloten in de Nationale Arbeidsraad
 • CAO 9 juli 2015 betreffende het tijdskrediet
 • CAO 9 juli 2015 betreffende de opleidingen