• nl
Taalkeuze

PC 200 - APCB: Opleidings- en vormingsdagen 2016-2017

Categorie: Sectoraal   Datum: 9/09/2016

Opleiding is basisrecht

Alle bedienden, die behoren tot paritair comité 200, die een arbeidsovereenkomst hebben van meer dan één jaar en die niet in opzegging zijn, hebben recht op vier opleidingsdagen voor de periode 2016 - 2017.

Deeltijdse werknemers genieten de opleidingsdagen pro-rata hun tewerkstellingsbreuk.

Voor diezelfde periode is er een vijfde opleidingsdag voorzien, specifiek voor een beroepsopleiding die door CEVORA wordt gegeven. Deze opleidingsdag moet ‘s avonds of tijdens het weekend en buiten de arbeidsuren vallen. Om deze dag te kunnen genieten, neemt de werknemer zelf contact op met CEVORA.

In tegenstelling tot de vier andere opleidingsdagen wordt deze opleidingsdag niet gezien als arbeidstijd en dus ook niet als zodanig vergoed. CEVORA voorziet wel in een premie van 40 EUR per volledige opleidingsdag.

Inhoud van de opleiding

De werkgever is vrij in de keuze over de inhoud van de vier opleidingsdagen. Hij kan de keuze maken tussen verschillende opleidingsformules. Zowel opleidingen binnen als buiten het bedrijf of door externe opleidingsinstellingen komen in aanmerking.

De opleiding dient wel als doel te hebben de professionele kwalificaties van de bedienden te verhogen.

De opleiding vindt in principe plaats tijdens de werkuren. Wanneer dit om organisatorische redenen niet lukt, moet de werkgever aan de bedienden een gelijke compensatie in werkuren voorzien.

Modaliteiten

De werkgever moet vóór 31 december 2016 aan de bediende meedelen welke de opleidingsdagen zijn. Laat de werkgever dit na, dan dient de werknemer een schriftelijke aanvraag in te dienen bij de werkgever vóór 31 maart 2017.

De werkgever heeft dan 1 maand de tijd, dus vóór 30 april 2017, om aan de bediende mee te delen hoe en wanneer de opleidingsdagen worden aangeboden.

Wanneer de werkgever niet tijdig is ingegaan op de aanvraag van de werknemer of uiterlijk 31 december 2017 te weinig opleidingsdagen heeft aangeboden hebben de werknemers de keuze om:

  • De niet toegekende opleidingsdagen op te nemen onder de vorm van betaald verlof of
  • De niet toegekende opleidingsdagen op te nemen door het volgen van opleidingen georganiseerd door CEVORA.

Deze dagen zijn gelijkgesteld met gepresteerde arbeidsdagen. De verplaatsingskosten die een bediende dan ook maakt, zijn ten laste van de werkgever.

De ondernemingen die hiervan gebruik willen maken, dienen zich te registreren bij het Sociaal Fonds. De registratie dient te gebeuren vóór 31 december 2016. Dit kan online op volgend adres:

http://registrations.sfonds200.be/nl/registrations/