• nl
Taalkeuze

PC 200 - APCB: Premie 250 EUR

Categorie: Sectoraal   Datum: 22/01/2016

Premie van 250 EUR in PC 200: omzetten naar gelijkwaardig voordeel 

In onze Nieuwsflash van 25 september 2015 betreffende het sectoraal akkoord 2015-2016 werd reeds gemeld dat vanaf 2016 voorzien wordt in een jaarlijkse bruto premie van 250 EUR voor iedere voltijdse bediende die volledige prestaties kan aantonen gedurende de referteperiode. 

De referteperiode loopt van de maand juni van het voorgaande jaar tot en met de maand mei van het jaar van toekenning. Voor de toekenning van de premie voor 2016 loopt de referteperiode van juni 2015 tot en met mei 2016.

De uitbetaling van deze premie wordt voorzien in de maand juni van elk jaar. Het bedrag van de jaarpremie wordt vanaf 2017 geïndexeerd zoals de lonen in de sector.

Bedienden die in de loop van de referteperiode voor de uitbetaling van de premie in juni uit dienst zijn gegaan (uitgezonderd de bedienden wiens arbeidsovereenkomst door de werkgever omwille van dringende reden wordt beëindigd), of geen voltijdse prestaties hebben geleverd, hebben recht op een pro rata van dit bedrag.

Let wel: Aan bedienden die uit dienst gegaan zijn vooraleer de jaarlijkse premie 2016 wordt uitbetaald, wordt een pro rata bedrag toegekend op basis van de effectieve en gelijkgestelde dagen in 2016. Dit pro rata bedrag van de jaarlijkse premie wordt uitbetaald op het ogenblik van de uitdiensttreding samen met de normale loonafrekening. 

Deeltijds tewerkgestelde bedienden ontvangen een premie in verhouding tot hun deeltijdse arbeidsregeling.

De premie wordt berekend op basis van de effectieve en gelijkgestelde prestaties. Er wordt rekening gehouden met volgende gelijkgestelde prestaties: de schorsingen waarvoor een loon werd betaald (bv. jaarlijkse vakantie of gewaarborgd maandloon bij ziekte), het moederschapsverlof en het vaderschapsverlof.

Omzetten in een gelijkwaardig voordeel

De werkgevers kunnen kiezen om volgens bedrijfseigen modaliteiten te voorzien in een loonsverhoging en/of andere voordelen in koopkracht die gelijkwaardig zijn aan de jaarlijkse premie. Het kan daarbij bijvoorbeeld gaan om een verhoging van het maandloon, de toekenning of verhoging van de maaltijdcheques, bijdragen in een groeps- of hospitalisatiepremie,…

Om de gelijkwaardigheid na te gaan dient men een algemene vergelijking per bediende te maken tussen: 

  • de totale kost voor de werkgever van de loonsverhoging en/of voordelen 
  • en de loonkost voor de werkgever van de jaarlijkse bruto premie van 250 EUR (bruto + patronale RSZ). 

De loonkost van de jaarlijkse premie van 250 EUR (bruto +patronale RSZ) wordt geschat op 250 EUR x 1,33 = 332 EUR. 

Is de kost van de op ondernemingsvlak toegekende verhogingen lager dan de loonkost van de jaarlijkse premie, dan moet de werkgever het overblijvende saldo onder de vorm van een jaarlijkse premie toekennen.

De kost voor de werkgever zal dus steeds dezelfde zijn. De keuze voor een alternatief voordeel kan wel een hoger netto opleveren voor de werknemer.

Er wordt geen vakantiegeld en eindejaarspremie berekend op deze vaste jaarpremie.

Verhoging bruto maandloon 

Een verhoging van het maandloon met 18 EUR bruto vanaf 1 januari 2016 stemt overeen met 250 EUR bruto (18 EUR x 13,92 = 250 EUR) en vervangt dus de volledige jaarpremie. Op beide voordelen is dezelfde werkgeversbijdrage verschuldigd.

Verhoging maaltijdcheques

Een werkgever wil als gelijkwaardig voordeel vanaf 1 januari 2016 de maaltijdcheques verhogen met 1 EUR. Als we er van uitgaan dat er 230 werkdagen in een jaar zijn, dan heeft de werkgever door de toekenning van de verhoogde maaltijdcheques 230 EUR aan zijn werknemers toegekend.

Er blijft dus nog een saldo van 102 EUR over (332 - 230), dat op zijn beurt ook moet worden toegekend. Dit kan onder de vorm van een premie van 76 EUR bruto of onder een andere vorm.

Belangrijke opmerking: Hoewel de premie pas in juni betaald moet worden, moet het alternatief voordeel van de maaltijdcheques of de loonsverhoging wel al vanaf 1 januari 2016 worden toegekend, omdat dit alles op jaarbasis moet worden bekeken.

Procedure 

In de ondernemingen zonder syndicale afvaardiging is het de werkgever zelf die beslist welk voordeel hij toekent. Uiteraard doet hij er goed aan om dit duidelijk aan zijn personeel te communiceren. 

In de ondernemingen waar een vakbondsafvaardiging voor bedienden aanwezig is, is de vakbondsafvaardiging bevoegd om toe te zien op de toepassing van het gelijkwaardig voordeel, zoals voorzien in artikel 8 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juli 1997.

Voor verdere vragen omtrent de toekenning van deze premie kunt u steeds contact opnemen met uw dossierbeheerder van SSE vzw.