• nl
Taalkeuze

PC 200 - APCB: Sectorakkoord 2017-2018

Categorie: Sectoraal   Datum: 7/07/2017

Op 15 juni 2017 sloten de sociale partners binnen het aanvullend paritair comité voor de bedienden (PC 200) een sectorakkoord af voor de periode 2017 – 2018

We overlopen hierna de belangrijkste punten.

Koopkrachtverhoging

Vanaf 1 oktober 2017 verhogen zowel de sectorale minimumloonschalen als de reële bruto maandlonen met 1,1 procent.

Eventueel kan er volgens bedrijfseigen modaliteiten een alternatieve koopkrachtverhoging worden voorzien (bijvoorbeeld een verhoging van de maaltijdcheques, een verhoging van de patronale bijdrage in de groepsverzekering, …).

Daarbij gelden volgende modaliteiten:

 • Voor ondernemingen met een syndicale delegatie dient het gelijkwaardig voordeel in een bedrijfsakkoord te worden gegoten tegen uiterlijk 30 september 2017.
  In ondernemingen zonder syndicale delegatie informeert de werkgever de bedienden schriftelijk en individueel omtrent de toepassing van het gelijkwaardig voordeel op het ogenblik van de betaling van het loon van oktober 2017;
 • De koopkrachtverhoging wordt per bediende aangerekend op de totale loonkost (= bruto + patronale RSZ);
 • Jaarlijkse loonsverhogingen die de bedienden ontvangen in het kader van de op beroepservaring gebaseerde sectorale minimumloonschalen of uit loonschalen op ondernemingsvlak gebaseerd op beroepservaring en/of anciënniteit worden niet aangerekend op de vermelde verhoging van de effectieve lonen.

SWT (brugpensioen)

De onderstaande stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT - brugpensioen) worden verlengd voor de periode 2017-2018:

 • Nachtarbeid of zwaar beroep (CAO 120/121):
  • vanaf 58 jaar in 2017 en vanaf 59 jaar in 2018;
  • 33 jaar loopbaan waarvan 20 jaar nachtarbeid of zwaar beroep;
  • en 10 jaar anciënniteit in de onderneming.
 • Lange loopbaan (CAO 124/125):
  • vanaf 58 jaar in 2017 en vanaf 59 jaar in 2018;
  • een loopbaan van 40 jaar;
  • en 10 jaar anciënniteit in de onderneming.

Tijdskrediet

De cao tijdskrediet wordt verlengd voor de periode van 1 juli 2017 tot 30 juni 2019.

Evenwel worden onderstaande aanpassingen voorzien:

 • Voor werknemers die minstens 5 jaar anciënniteit hebben binnen de onderneming wordt het recht op voltijds of halftijds tijdskrediet met motief uitgebreid naar 51 maanden (voorheen: 48 maanden).
 • Naast de reeds voorziene 1/5 landingsbaan wordt ook een halftijdse landingsbaan mogelijk vanaf 55 jaar voor lange loopbaan van minstens 35 jaar, zware beroepen en nachtarbeid (20 jaar) en mits 2 jaar anciënniteit in de onderneming.

De premie van het sociaal fonds voor bedienden 1/5 eindeloopbaan starten blijft behouden.

Opleiding

De sectorale voorzieningen inzake vorming worden tot 31 december 2018 verlengd. Dit betekent:

 • De toekenning van 2 dagen opleiding in 2018;
 • Automatische verlenging van de bijkomende opleidingsplannen;
 • De bedrijfseigen opleidingsplannen moeten worden herbevestigd of aangepast.

De werkgeversbijdrage van 0,23% ter financiering van het sociaal fonds wordt voor dezelfde periode verlengd.

Mobiliteit

Werknemers die met een eigen vervoermiddel naar het werk komen hebben enkel recht op een tussenkomst van de werkgever indien het brutoloon niet hoger is dan 26.250 EUR.

Vanaf 1 januari 2018 wordt het grensbedrag verhoogd naar 27.750 EUR.

Sectorale werkgroepen

Binnen de sector worden een aantal werkgroepen opgericht die een aantal thema’s zullen behandelen:

 • Een werkgroep zal besprekingen voeren over de verhoging van de inzetbaarheid van bedienden met een opzeggingstermijn of - vergoeding van minstens 30 weken. Daaraan wordt een evaluatie van de bestaande sectorale regeling inzake outplacement gekoppeld.
 • Een andere werkgroep bestudeert de procedure tot installatie van de syndicale delegatie en meer bepaald de aanpassing van de bestaande procedure aan de nieuwe en digitale communicatiemogelijkheden.
 • Een laatste paritaire werkgroep zal onderzoeken op welke wijze het APCB kan inspelen op de mogelijke evoluties in het landschap van de paritaire comités (eenheidsstatuut) en in het bijzonder met betrekking tot de problematiek van het aanvullend pensioen van de sectoren met bedienden in het APCB die voor hun arbeiders een sectorale aanvullende pensioenregeling hebben.