• nl
Taalkeuze

PC 201 - SECTORAKKOORD 2017-2018 voor de zelfstandige kleinhandel

Categorie: Sectoraal   Datum: 18/08/2017

Op 7 april 2017 sloten de sociale partners binnen het paritair comité voor de zelfstandige kleinhandel (PC 201) een sectorakkoord af voor de periode 2017 – 2018.

We overlopen hierna de belangrijkste punten.

Koopkracht

Invulling loonmarge

Vanaf 1 augustus 2017 verhogen het gemiddeld minimum maandinkomen, de loonbarema’s en de werkelijk betaalde maandlonen met 20 EUR bruto per maand.
De deeltijdse werknemers ontvangen deze verhoging in verhouding tot hun prestaties.

Overgang naar categorie 2

Vanaf 1 januari 2018 zullen bedienden van de eerste categorie in ondernemingen met minder dan
20 werknemers naar de tweede categorie overgaan na 6 maanden anciënniteit in de onderneming.

Aparte jongerenbarema’s worden afgeschaft

Vanaf 1 januari 2018 worden de specifieke barema’s voor werknemers jonger dan 21 jaar (die verlaagde lonen toelaten) afgeschaft. Dat betekent dat alle jongeren die in dienst zijn met een arbeidsovereenkomst die geen studentenovereenkomst of geen leercontract is, voortaan 100 % van het sectorbarema betaald zullen krijgen.

Voor werknemers tewerkgesteld met een studentenovereenkomst of leercontract wordt een apart barema ingevoerd.

Vervoerskosten

Fietsvergoeding : vanaf 1 januari 2018 wordt de fietsvergoeding verhoogd tot 0,23 EUR/km tot maximum
20 km heen- en terugreis.

Verplaatsingen met bus, tram of metro (niet met de trein : wie een eenheidsprijs betaalt voor een traject dat niet gekoppeld is aan de afstand, krijgt voortaan 71,8 % van de werkelijke kostprijs van het ticket terugbetaald zonder dat het méér mag kosten dan wat een treinkaart voor de afstand van 11 km zou kosten.

Tijdskrediet

Op 1 april 2017 is de algemene regeling voor tijdskrediet (CAO 103) gewijzigd. In het kader
hiervan wordt ook de sectorale collectieve arbeidsovereenkomst als volgt aangepast:

  • het recht op tijdskrediet zonder motief werd geschrapt;
  • het recht op tijdskrediet met zorgmotieven wordt uitgebreid tot 51 maanden.

Landingsbanen: in toepassing van CAO nr.127 van de NAR, wordt voor de toekenning van uitkeringen voor de periode 2017-2018 de leeftijdsgrens op 55 jaar gebracht voor de werknemers die hun arbeidsprestaties verminderen tot halftijdse prestaties, of hun arbeidsprestaties met een vijfde verminderen Dit voor zover de werknemer op het ogenblik van de schriftelijke kennisgeving aan de werkgever in de voorwaarden van de CAO nr. 127 valt.

Werkloosheid met bedrijfstoeslag - SWT (voorheen brugpensioen)

Werkloosheid met bedrijfstoeslag voor werknemers met een beroepsloopbaan van 33 jaar in een zwaar beroep

Aan de ontslagen werknemers die voldoen aan de voorwaarden vastgelegd in CAO nr.120 en CAO nr. 121 wordt het voordeel van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag toegekend.
Het betreft hier meer bepaald de oudere werknemers die worden ontslagen en die 20 jaar hebben gewerkt in een regeling van nachtarbeid, die hebben gewerkt in een zwaar beroep of die hebben gewerkt in het bouwbedrijf en arbeidsongeschikt zijn en daarnaast 33 jaar beroepsverleden kunnen aantonen.

Werkloosheid met bedrijfstoeslag voor werknemers met een beroepsloopbaan van 40 jaar

Aan de ontslagen werknemers die voldoen aan de voorwaarden vastgelegd in CAO nr. 124 en CAO nr. 125
wordt het voordeel van het stelsel van bedrijfstoeslag toegekend.

Het betreft hier meer bepaald de werknemers die een lange loopbaan kunnen bewijzen.

Beschikbaarheid

De werknemers die gebruik maken van het stelsel van SWT dienen nog beschikbaar te blijven voor de arbeidsmarkt tot 60 jaar in het jaar 2017. In 2018dient men tot 61 jaar beschikbaar te blijven.

Opleiding

In de sector wordt een opleidingsinspanning voorzien die minstens gelijkwaardig is aan een opleidings-
inspanning van twee dagen gemiddeld per jaarper voltijds equivalent voor de jaren 2017-2018.

Ondernemingen die minder dan 20 werknemers tewerkstellenworden uitgesloten uit het toepassingsgebied.

Risicogroepen

Verhoging tussenkomst kinderopvang

De tussenkomst in de kosten voor de kinderopvang en buitenschoolse opvang wordt voor de ouders van
26 jaar en ouder verhoogd van 520 euro naar 780 euro per jaar.

Verhoging tewerkstellingspremie – 26 jaar

Het bedrag van de tewerkstellingspremie in geval van aanwerving van een voltijdse werknemer jonger dan
26 jaar wordt verhoogd van 1860 euro naar 2500 euro.

De werkgever kan de tewerkstellingspremie aanvragen op het moment dat de werknemer 1 jaar anciënniteit
heeft in de onderneming, ongeacht het feit of de werknemer aangeworven werd met een arbeidsovereenkomst
van bepaalde of onbepaalde duur.

De periode dat een jongere of student in dienst is onder studentenstatuut, IBO of leercontract telt niet mee voor de berekening van de anciënniteit.

Duur van het akkoord

Dit akkoord heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2017 en houdt op van kracht te zijn op 30 juni 2019.

Bron :

  • CAO Sectorakkoord 2017-2018 van 07/04/2017, 02/08/2017, nr. 140778.