• nl
Taalkeuze

PC 202 - Kleinhandel in de voedingswaren:  Sectorakkoord 2017-2018

Categorie: Sectoraal   Datum: 18/08/2017

Op 3 juli 2017 sloten de sociale partners binnen het paritair comité voor Kleinhandel in de voedingswaren (PC 202) een sectorakkoord af voor de periode 2017 – 2018.

We overlopen hierna de belangrijkste punten.

Koopkrachtverhoging

Verhoging lonen + premie

Vanaf 1 juli 2017 verhogen zowel het gemiddeld minimum maandinkomen, de baremalonen als de reële bruto maandlonen met 25 EUR per maand.

In december 2017 wordt er voor de voltijdse werknemers, in dienst op 30 november 2017, een éénmalige premie toegekend van 70 EUR samen met de eindejaarspremie. Voor deeltijdse werknemers wordt deze premie pro-rata berekend in verhouding tot hun prestaties.

Ondernemingen die zijn overgestapt van een ander PC naar PC 202, kunnen bovenstaande premie en de reeds bestaande jaarlijkse premie van 250 EUR omzetten in een evenwaardig voordeel door middel van een ondernemings-cao.

Eco-cheques

In de loop van de maand juni van elk jaar hebben de voltijdse bedienden met een volledige referteperiode recht op eco-cheques ter waarde van 250 EUR.

De eco-cheques kunnen worden omgezet naar een gelijkwaardig voordeel.

De omzetting dient te gebeuren via een ondernemings-cao, gesloten vóór 30 september 2017. Bij gebrek aan een ondernemings-cao blijft de bestaande regeling van de eco-cheques behouden.

Kledijvergoeding

Vanaf heden kan worden gekozen om de werkkledij te laten onderhouden door de werknemer.

Voorwaarden:

 • akkoord binnen de onderneming;
 • uit risicoanalyse blijkt er geen risico voor de gezondheid van de werknemers en hun directe omgeving.

SWT (brugpensioen)

De onderstaande stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT – voorheen brugpensioen) worden verlengd voor de periode 2017-2018:

 • Zwaar beroep (cao nr. 120/121):
  • vanaf 60 jaar in 2017 en vanaf 61 jaar in 2018;
  • 33 jaar loopbaan.
 • Zwaar beroep residuair stelsel(cao nr. 122):
  • vanaf 60 jaar in 2017 en vanaf 61 jaar in 2018;
  • 35 jaar loopbaan.
 • Lange loopbaan (cao nr. 124/125):
  • vanaf 60 jaar in 2017 en vanaf 61 jaar in 2018;
  • 40 jaar loopbaan.

Tijdskrediet

De cao tijdskrediet wordt verlengd voor de periode van 1 juli 2017 tot 30 juni 2019.

Evenwel worden onderstaande aanpassingen voorzien:

 • Voor werknemers die minstens 2 jaar anciënniteit hebben binnen de onderneming wordt het recht op voltijds of halftijds tijdskrediet met zorgmotief uitgebreid naar 51 maanden (voorheen: 36 of 48 maanden).
 • Vanaf 1 januari 2018 heeft het niet-uitvoerend winkelpersoneel (m.u.v. de storemanager) recht op een 1/5de loonbaanvermindering in het kader van landingsbanen. De instapleeftijd voor de uitkering blijft op 55 jaar.

Het akkoord betreffende de aanmoedigingspremie tijdskrediet in het Vlaams gewest wordt verlengd voor de periode van 1 januari 2017 tot 30 juni 2019.

Verhoging tussenkomst kinderopvang

Het dagbedrag voor kinderopvang, dat wordt toegekend door het Sociaal Fonds, wordt opgetrokken naar 3 EUR voor de periode 2018 -2019 met een maximum 600 EUR per jaar.

Voorwaarden:

 • minimum 12 opeenvolgende maanden anciënniteit in PC 202;
 • gebonden zijn door een arbeidsovereenkomst, op het moment van de opvang van het kind, bij een werkgever die ressorteert onder PC 202.

Opleiding

In de sector wordt een opleidingsinspanning voorzien die minstens gelijkwaardig is aan een opleidingsinspanning van twee dagen gemiddeld per jaar, per voltijds equivalent voor de jaren 2017-2018.

Bron:

 • Cao sectorakkoord 2017 – 2018 van 03/07/2017, 03/08/2017, nr. 140985.