• nl
Taalkeuze

PC 202 - Kleinhandel in voedingswaren: Sectorakkoord voor 2015-2016

Categorie: Sectoraal   Datum: 4/09/2015

Dit sectorakkoord is van toepassing op de werkgevers en de bedienden van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de bedienden voor de kleinhandel in voedingswaren (PC 202) met uitsluiting van het PC 202.01. 

Koopkracht

Invulling loonmarge (enveloppes 0,5% en 0,3%)

Aan elke voltijds tewerkgestelde werknemer met een volledige referteperiode wordt vanaf 2016 een jaarlijkse brutopremie toegekend van 250 EUR.

Voor de deeltijdse werknemers wordt deze premie pro rata toegekend. 

Via een bedrijfs-CAO kan deze premie vóór 30 oktober 2015 worden omgezet in één van de volgende voordelen of een combinatie ervan met een gelijke totale waarde:

 • 1,45 EUR toekenning of verhoging van de werkgeverstussenkomst in de maaltijdcheques. 
 • Verhoging van de patronale bijdrage in de maaltijdcheque van 1 EUR en een brutojaarpremie van 74 EUR.
 • Verhoging van de patronale bijdrage in de maaltijdcheque met 1 EUR en een jaarlijkse storting van 85 EUR in een aanvullend pensioen (groepsverzekeringsplan).
 • Een jaarlijkse storting van 289 EUR in een aanvullend pensioen.

De onderhandelingen op bedrijfsvlak kunnen enkel betrekking hebben op de keuze van één of een combinatie van meerdere opties uit het bovenstaand menu, NIET op de bedragen zelf van elke keuze.

Bij gebrek aan een bedrijfsakkoord vóór 30 oktober 2015 zal automatisch de sectorale suppletieve regeling van de brutopremie (250 EUR) van toepassing zijn.

Betaling van de brutopremie of de premie te storten in het groepsverzekeringsplan:

 • Voor de deeltijdse werknemers wordt de brutopremie of de premie te storten in het groepsverzekeringsplan betaald in verhouding tot hun prestaties.
 • De brutopremie wordt betaald voor de eerste keer in de maand juni 2016 samen met de jaarlijkse premie van 70 EUR (CAO van 30 juni 2005 nr. 75.723) daar waar die nog niet (volledig) is omgezet.
 • De referteperiode voor de brutopremie loopt van juli van het voorgaande kalenderjaar tot en met juni van het jaar van uitbetaling. Aan de werknemers met een onvolledige referteperiode, wordt de bruto jaarpremie pro rata berekend volgens de effectief gepresteerde of daarmee in de sociale zekerheid gelijkgestelde dagen (zoals in de wetgeving op de jaarlijkse vakantie).

De sectorale CAO met betrekking tot de jaarlijkse premie van 70 EUR zal worden aangepast en de mogelijkheid wordt voorzien het saldo van de 70 EUR om te zetten in een evenwaardig voordeel. 

Ecocheques - omzetting in de onderneming

Vóór 30 september 2015 kan een ondernemings-CAO worden afgesloten om het voordeel om te zetten in een ander voordeel waarbij de patronale kost in geen geval hoger mag zijn dan de patronale kost van de ecocheques. Bij de deeltijdse werknemers moet rekening worden gehouden met de berekening volgens de vooropgestelde schijven voor de berekening van de ecocheques. 

Elektronische maaltijdcheques

Vanaf oktober 2015 is het voor de werkgevers enkel nog mogelijk om elektronische maaltijdcheques toe te kennen aan het personeel. Hiervoor dient een ondernemings-CAO te worden afgesloten.

Tegen uiterlijk 31 oktober 2015 moeten de nodige stappen worden ondernomen (via CAO of individuele overeenkomst) die voorzien in de overgang van papieren naar elektronische maaltijdcheques met behoud van alle voorwaarden en modaliteiten. 

Arbeidsorganisatie

Variabele deeltijdse werknemers: aankondiging van de uurroosters

De uurroosters van de deeltijdse werknemers tewerkgesteld met een variabel uurrooster (dit is met uurroosters waarvan de wekelijkse arbeidsduur kan verschillen van week tot week en de uurroosters die binnen een vaste wekelijkse arbeidsduur van dag tot dag kunnen verschillen) moeten voor de 3de week 2 weken op voorhand worden meegedeeld. Ze mogen, tijdens deze periode, slechts worden gewijzigd mits voorafgaand akkoord van de betrokkene. 

Tijdsregistratie

In respect voor de toepasselijke wettelijke bepalingen verbinden de sociale partners zich ertoe om de registratie van arbeidsprestaties te onderzoeken en de invoering ervan te overwegen. 

Voor de invoering van een tijdsregistratiesysteem kunt u contact opnemen met de dienst EASYTIME via info@easypay-group.com of telefonisch via 051/48.69.68.

Deeltijdse werknemers met een vaste wekelijkse arbeidsduur: bijkomende uren

Invoeren van een sectorale CAO voor deeltijdse werknemers met een vaste wekelijkse arbeidsduur en variabele uurroosters. 

De werknemer krijgt de keuze om de bijkomende uren ofwel onmiddellijk te laten uitbetalen ofwel om deze te recupereren binnen een periode van 12 maanden na afloop van het kwartaal waarbinnen de bijkomende uren werden gepresteerd.

Beurtrolverlofdag op zaterdag – individueel recht op vrije weekends

De huidige regeling van de beurtrolverlofdagen op zaterdag voor winkels met meer dan 5 werknemers wordt vanaf 2016 vervangen door volgende regeling: 

 • Elke werknemer heeft individueel het recht om aan zijn werkgever de vrijstelling van prestaties te vragen gedurende 8 weekends op een kalenderjaar (bovenop de hoofdvakantie).
 • De opname van de vrije weekends gebeurt in onderling overleg met de werkgever. Deze maatregel is niet van toepassing: 
  • tijdens de maanden juli, augustus en december;
  • op weekends welke volgen op een feestdag of vrijdag of welke voorafgaan aan een feestdag op maandag. 

Tijdskrediet

De sectorale CAO’s inzake tijdskrediet worden verlengd tot 30 juni 2017.

Eindeloopbaan

Tijdskrediet eindeloopbaan

Voor de periode van 2015-2016 wordt de leeftijdsgrens op 55 jaar gebracht, voor wat betreft de toegang tot het recht op uitkeringen voor een landingsbaan, voor de werknemers die hun arbeidsprestaties verminderen met 1/5 of met 1/2 en dit voor zover de werknemer op het ogenblik van de schriftelijke kennisgeving aan de werkgever aan de voorwaarden van CAO nr. 118 van de NAR voldoet. 

Stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag

 • SWT op 60 jaar:
  De minimumleeftijd voor het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, wordt behouden op 60 jaar tot 31 december 2017, daarbij rekening houdend met de wettelijke voorwaarden. 
 • SWT op 58 jaar voor zware beroepen en 20 jaar nachtarbeid:
  Voor de werknemers die in de periode van 1 januari 2015 tot 31 december 2016 58 jaar of ouder zijn, kan dit voordeel van SWT worden toegekend. 
 • SWT op 58 jaar voor zeer lange loopbanen:
  Voor de werknemers die in de periode van 1 januari 2015 tot 31 december 2016 58 jaar of ouder zijn, kan dit voordeel van SWT worden toegekend. 

Andere

Naast bovengenoemde items uit het sectorakkoord zijn nog andere bepalingen opgenomen omtrent volgende thema’s: 

 • Jongerenbarema’s
 • Veiligheid – agressie in de winkel
 • Opleiding
 • Tewerkstellingsmaatregelen risicogroepen
 • Verderzetting tussenkomst sociaal fonds
 • Sociale dialoog in de sector

Bron:

 • CAO van 30 juni 2015, nr. 75.723