• nl
Taalkeuze

PC 209 - Metaalnijverheid : wijziging inning en aangifte bijzondere RSZ-bijdrage groepsverzekering vanaf 1 januari 2014

Categorie: Sectoraal   Datum: 11/04/2014

Werkgevers die een voordeel groepsverzekering aan hun personeel toekennen zijn op de bedragen die gestort worden om dit voordeel te financieren een bijzondere RSZ-bijdrage van 8,86% verschuldigd.

Binnen het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid (PC 209) waren werkgevers die aangesloten waren bij het sectoraal pensioenfonds Integrale tot op heden zelf verantwoordelijk voor de aangifte en betaling van deze bijdrage aan de RSZ. Hiertoe bezorgde Integrale aan de betrokken werkgevers periodiek een factuur of borderel waarop de berekeningsbasis voor de bijdrage vermeld werd.

Aangepaste regeling vanaf 1 januari 2014

In het kader van de programmawet van 27 december 2012 werd evenwel beslist dat de inrichter van een sectoraal pensioenstelsel vanaf 1 april 2014 zelf debiteur wordt van de hierboven vermelde bijzondere RSZ-bijdrage. Met betrekking tot het bestaande pensioenstelsel van PC 209 betekent dit dat voortaan Integrale verantwoordelijk wordt voor de aangifte en inning van de RSZ-bijdrage, en niet langer de individuele werkgevers die bij Integrale zijn aangesloten.

Door de Sociale Partners van PC 209 werd hieromtrent reeds op 4 november 2013 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten, waarin werd vastgelegd dat alle premies die vanaf 1 januari 2014 aan Integrale worden betaald, met 8,86% verhoogd zullen worden.

Werkgevers aangesloten bij Integrale

Voor ondernemingen aangesloten bij Integrale betekent dit dus dat zij het bedrag van de premies die vanaf 1 januari 2014 door Integrale werden gefactureerd niet langer zelf aan de RSZ dienen aan te geven of te betalen, dit gebeurt voortaan door Integrale zelf.

Deze nieuwe regeling geldt bovendien ook voor betalingen die nog betrekking hebben op het jaar 2013 maar die na 31 december 2013 werden uitgevoerd.

Werkgevers die aangesloten zijn bij Integrale en ook klant zijn bij SSE vzw hoeven de borderellen van Integrale dan ook niet langer aan hun dossierbeheerder over te maken. 

Werkgevers met een eigen pensioenplan

Voor werkgevers die op niveau van de onderneming een eigen pensioenplan hebben, afgesloten bij een andere verzekeringsmaatschappij dan Integrale, is bovenstaande regeling niet van toepassing. De werkgever blijft in dat geval zelf verantwoordelijk voor de aangifte van de bijzondere RSZ-bijdrage die verschuldigd is op de premies die voor dit ondernemingsplan betaald worden. 

Voor werkgevers die klant zijn bij SSE vzw impliceert dit dat u in dat geval nog steeds de borderellen van de verzekeringsmaatschappij aan uw dossierbeheerder dient over te maken.