• nl
Taalkeuze

PC 218 (ANPCB) wordt PC 200 (APCB) vanaf 1 april 2015

Categorie: Sociaal   Datum: 6/03/2015

De representatieve werkgevers- en werknemersorganisaties hebben op 12 februari 2015 een protocolakkoord getekend om de overgang van PC 218 naar PC 200 te laten plaatsvinden op 1 april 2015

Algemeen

Oprichting van een nieuw Sociaal Fonds PC200

Op 1 april 2015 wordt in PC 200 een CAO gesloten waarbij het Sociaal Fonds van het PC 200 wordt opgericht dat het actief en het passief van het Sociaal Fonds van het PC 218 zal overnemen. 

Overname van alle lopende CAO’s

Terzelfdertijd wordt in het PC 200 een CAO gesloten waarbij alle bestaande collectieve arbeidsovereenkomsten van het PC 218 integraal worden overgenomen op het niveau van het PC 200. 

Alle overgenomen collectieve arbeidsovereenkomsten zullen op de website van het Sociaal Fonds van het PC 200 ter beschikking worden gesteld. 

Wat zijn de praktische gevolgen van de overgang?

Behoud van bestaande rechten en plichten

De wijziging van paritair comité heeft geen invloed op de rechten en plichten van de werknemers die op heden onder PC 218 ressorteren. Alle rechten en plichten die op datum van de overgang bestaan, blijven onverkort behouden na de overgang.

Geen aanpassing van bestaande CAO’s of bedrijfsakkoorden

Alle verwijzingen naar het PC 218 in collectieve arbeidsovereenkomsten (of andere collectieve akkoorden gesloten op het niveau van de ondernemingen) worden geacht te verwijzen naar de overeenkomsten of akkoorden die overgedragen worden naar het PC 200. De ondernemingen dienen dus geen expliciete aanpassingen hieraan te doen.

RSZ-aangifte

Nieuwe tewerkstellingslijn 

Wat de vermelding van het paritair comité in de DmfA-aangifte betreft, zal er geen automatische overzetting van PC 218 naar PC 200 gebeuren. De werkgevers die vanaf 1 april 2015 overgaan van PC 218 naar PC 200 moeten dus een nieuwe tewerkstellingslijn creëren met vermelding van PC 200. 

Er zijn enkele werkgevers (burgerlijke vennootschappen) die heden onder PC 200 vallen en niet  omschakelen naar PC 335 of 337. Vanaf 1 april 2015 zullen deze werkgevers ook onder de werkgeverscategorie '210' ('010' indien enkel bedienden worden tewerkgesteld) vallen en bijgevolg zullen de bijdragen gelinkt aan deze categorie verschuldigd zijn (waaronder de bijdrage van 0,23% voor het Fonds voor Bestaanszekerheid). Ook deze werkgevers moeten een nieuwe tewerkstellingslijn creëren omdat ze vanaf 1 april 2015 onder de werkgeverscategorie '210' ('010' als enkel bedienden) zullen vallen. 

Bijdrage aan het Sociaal Fonds PC 200

Voor de inning van de RSZ-bijdrage aan het Sociaal Fonds PC 200 zal de RSZ de werkgevers van het PC 218 wel automatisch overzetten naar PC 200 vanaf 1 april 2015.

Andere

Voor de rest brengt de overgang geen veranderingen met zich mee voor de werkgevers (bv. werkgeverscategorie blijft dezelfde, de bijdragepercentages blijven dezelfde, ...). 

Bron: 

  • Protocolakkoord PC 218 (ANPCB) van 12 februari 2015
  • AD.IV.5097/Regl/60203, dienst reglementering RSZ