• nl
Taalkeuze

PC 220 - Voedingsnijverheid: Sectorakkoord voor 2015-2016

Categorie: Sectoraal   Datum: 13/11/2015

Dit sectorakkoord is van toepassing op de werkgevers en de bedienden van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid (PC 220).

Loonsverhoging

Vanaf 1 januari 2016 verhogen de minimumlonen met 11,53 EUR per maand.

Koopkracht

Koopkracht: enveloppe van 0,5%

Mits het sluiten van een CAO wordt een enveloppe van 0,5% van de loonmassa toegekend.

De bedrijven die daar geen gebruik van maken moeten de effectieve lonen met 11,53 EUR per maand verhogen vanaf 1 januari 2016.

Koopkracht: enveloppe van 0,3%

Vanaf 1 januari 2016 verhoogt de globale inspanning voor het sociaal sectoraal aanvullend pensioenstelsel met 0,35% tot 1% van de brutolonen.

Wat indien de werkgever buiten het toepassingsgebied valt van het sectoraal aanvullend pensioenstelsel?

 • De pensioentoezegging is op 31 december 2015 minstens evenwaardig aan de sectorale pensioentoezegging op 1 januari 2016:
  Er wordt een enveloppe van 0,3% van de loonmassa toegewezen aan de onderneming die gebruikt moet worden met respect van het wettelijk kader van de onderhandelingen 2015-2016.
  Dit moet gebeuren door het sluiten van een collectieve arbeidsovereenkomst.
 • De pensioentoezegging is op 31 december 2015 niet minstens evenwaardig aan de sectorale pensioentoezegging op 1 januari 2016:
  De enveloppe van 0,3% van de loonmassa moet aangewend worden voor het optrekken van zijn pensioentoezegging tot op het niveau van de sectorale pensioentoezegging.
  Wanneer er na toepassing van deze aanpassing van de pensioentoezegging nog een resterend deel is, dan moet dit ingevuld worden door het sluiten van een collectieve arbeidsovereenkomst.
  Wanneer er geen collectieve arbeidsovereenkomst gesloten werd ten laatste op 31 december 2015, wordt een jaarlijkse bruto premie van 80 EUR toegekend vanaf 1 januari 2016 (zelfde modaliteiten als de eindejaarspremie).

Aanvullend pensioen

Tegen eind 2016 zal de Raad van Beheer van het Fonds een langetermijnvisie ontwikkelen voor de 2de pijler in uitvoering van de wettelijke verplichtingen.

De nodige technische wijzigingen zullen aangebracht worden met betrekking tot het verzenden per post van de pensioenfiche, de definiëring van dossiers met verworven rechten en de referteperiode.

Aanvullende vergoeding bij beëindiging arbeidsovereenkomst wegens medische overmacht

Vanaf 1 januari 2016 wordt in dergelijk geval een aanvullende vergoeding van 10,46 EUR per werkloosheidsdag of ziektedag betaald door de werkgever en dit voor een periode van één week per volledig jaar anciënniteit.

Bestaanszekerheid langdurige ziekte

Het Sociaal Fonds zal 6,95 EUR per dag langdurige ziekte betalen vanaf 2016.

Kledijvergoeding

De kost voor de onderneming wordt vanaf 1 januari 2016 per week geschat op: 

 • 3,64 EUR voor het ter beschikking stellen van de werkkledij;
 • 4,30 EUR voor het onderhoud.

SWT, tijdskrediet en landingsbanen, eindeloopbaandagen

De mogelijkheden om te kunnen genieten van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag wordt gemaximaliseerd. 

De stelsels van tijdskrediet met motief voor maximaal 36 maanden en tijdskrediet lange loopbanen blijven behouden, en er wordt een collectieve arbeidsovereenkomst afgesloten om de leeftijd van 55 jaar te behouden voor de landingsbanen (lange loopbaan en zware beroepen).

De bedienden die 10 jaar anciënniteit hebben bij de werkgever en die een beroepsloopbaan van 35 jaar kunnen bewijzen via attest hebben vanaf 1 juli 2015 recht op 3 eindeloopbaandagen vanaf de leeftijd van 60 jaar. 

De sectorale anciënniteitsdag moet aangerekend worden op de eindeloopbaandagen.

Werkbaar werk en vorming

De problematiek van het werkbaar werk wordt nader bestudeerd en er wordt wetenschappelijke objectieve informatie verzameld. 

De bedienden worden geïnformeerd over het opleidingsaanbod van IPV tijdens het jaarlijks opleidingsgesprek of door de syndicale afgevaardigden.

Het IPV zal een budget van 2.500 EUR vrijmaken voor de vorming van de laaggeschoolde jongeren onder de 26 jaar gedurende het eerste jaar van hun tewerkstelling.

De vorming zal zoveel mogelijk binnen de normale arbeidstijd verlopen.

Er wordt gestreefd om een verdere vrijstelling van de startbaanovereenkomsten te verkrijgen.

Sociaal overleg en sociale vrede

De coördinatie van de collectieve arbeidsovereenkomsten worden ten laatste tegen 1 november 2015 afgewerkt door de partijen.

De bepalingen van deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking vanaf 1 januari 2015 voor onbepaalde duur en er worden geen verdere eisen gesteld door de syndicale organisaties. 

Bron:

 • CAO van 09 september 2015, nr. 128969/CO/220