• nl
Taalkeuze

PC 226 - Internationale handel, vervoer en logistiek: Protocol van akkoord 2015-2016

Categorie: Sectoraal   Datum: 2/10/2015

Op 30 juni 2015 werd tussen de sociale partners van het Paritair Comité voor de Bedienden uit de Internationale Handel, het Vervoer en de Logistiek (PC 226) een ontwerpakkoord gesloten waarin een aantal afspraken werden vastgelegd met betrekking tot de loon- en arbeidsvoorwaarden voor de periode 2015-2016.

De nieuwe afspraken hebben uitwerking vanaf 1 januari 2015 en houden op van kracht te zijn op 31 december 2016, tenzij anders bepaald in de tekst van het akkoord. 

Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste bepalingen.

Koopkracht: Verhoging van de schaal- en effectieve lonen

De maximale loonmarge wordt voor de jaren 2015 en 2016 als volgt ingevuld:

 • Verhoging van alle lonen met 15 EUR vanaf 1 mei 2016, voor deeltijders pro rata op basis van hun tewerkstellingsbreuk.
 • Verhoging of invoering van maaltijdcheques met 1 EUR per gewerkte dag (bijdrage werkgever) vanaf 1 januari 2016. Deze invoering kan ook gecombineerd worden met een omzetting van het bestaande voordeel ecocheques in maaltijdcheques. 

Tijdskrediet

Onderstaande bepalingen met betrekking tot de opname en organisatie van tijdskrediet gelden voor de periode van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2016. 

Tijdskrediet met motief

Voor voltijds of halftijds tijdskrediet met motief, om zorg te dragen voor een kind tot 8 jaar, om palliatieve zorgen toe te dienen of voor een zwaar ziek gezins- of familielid te zorgen, geldt een maximumduur van 36 maanden. Dit recht zal worden uitgebreid naar 48 maanden van zodra deze mogelijkheid door de Nationale Arbeidsraad (NAR) wordt voorzien in CAO nr. 103.

Voor voltijds of halftijds tijdskrediet met motief, voor het volgen van een opleiding, geldt een maximumduur van 36 maanden.

Beide vormen van tijdskrediet (motief zorg en motief opleiding) kunnen worden gecombineerd, op voorwaarde dat zij samen de duur van 48 maanden niet overschrijden. 

Landingsbanen

De leeftijdsvoorwaarde voor landingsbanen wordt vastgesteld op 55 jaar voor bedienden die hun prestaties met 1/2de of 1/5de wensen te verminderen, in zoverre zij een loopbaan van 35 jaar kunnen bewijzen of in een stelsel van nachtarbeid waren tewerkgesteld of zwaar beroep hebben uitgeoefend.

Aanvullende premie 

In het kader van loopbaanvermindering met 1/5de wordt de leeftijd om te kunnen genieten van de aanvullende sectorale premie van 80 EUR bruto per maand opgetrokken van 55 jaar naar 60 jaar, zij het met volgende afwijkingen: 

 • Bedienden van 55 jaar of ouder die reeds vóór 1 januari 2015 recht hadden op de premie blijven dit recht ook na 1 januari behouden;
 • Bedienden die hun prestaties met 1/5de verminderen in het kader van een landingsbaan hebben eveneens recht op de premie vanaf 55 jaar.

Voor bedienden die gebruik maken van hun recht op halftijdse loopbaanvermindering blijft het bedrag van de premie onveranderd op 100 EUR.

Drempel en organisatieregels vermindering met 1/5de

De drempel van 7% blijft eveneens behouden, met inbegrip van de mogelijkheid tot afwijking op basis van een collectieve arbeidsovereenkomst op ondernemingsvlak of via wijziging van het arbeidsreglement.

Zoals voorheen kan er bij CAO in de onderneming afgeweken worden van de organisatieregels voor 1/5de vermindering van arbeidsprestaties, met name bij tewerkstelling in ploegen of in cycli in een arbeidsregeling gespreid over 5 of meer dagen van de week.

Berekening aanvullende vergoeding brugpensioen en opzeg

Voor de berekening van de aanvullende vergoeding brugpensioen ten laste van de werkgever dient steeds het voltijdse loon in aanmerking genomen, wanneer de betrokken werknemer voorheen in tijdskrediet was, ongeacht de formule van het tijdskrediet.

Hetzelfde geldt voor de bepaling van de opzegtermijn alsook voor de berekening van de verbrekingsvergoeding bij collectief ontslag.

Informatie over tijdskrediet 

Het akkoord stelt dat ondernemingen met een ondernemingsraad de nodige cijfers aan de ondernemingsraad dienen te verschaffen met betrekking tot de toepassing van het tijdskrediet in de onderneming, en dit op driemaandelijkse basis. 

Deze cijfergegevens vormen de basis van een jaarlijkse bespreking binnen het overlegorgaan. 

Stelsel werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) - Brugpensioen

Binnen het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) zijn volgende regelingen mogelijk:

 • Vanaf 1 januari 2015 tot en met 31 december 2017: voltijds SWT vanaf 60 jaar met een loopbaan van 40 jaar voor mannen en 31, 32 en 33 jaar voor vrouwen, respectievelijk in 2015, 2016 en 2017;
 • Vanaf 1 januari 2015 tot en met 31 december 2016: voltijds brugpensioen op 58 jaar mits beroepsloopbaan van 33 jaar, waarvan 5 of 7 jaar in een zwaar beroep respectievelijk in de laatste 10 jaar of 15 jaar, ofwel 20 jaar nachtarbeid;
 • Vanaf 1 januari 2015 tot en met 31 december 2016: voltijds brugpensioen op 58 jaar mits beroepsloopbaan van 40 jaar.

Sociaal Fonds

Werkgeversbijdrage

De werkgeversbijdrage voor het Fonds voor Bestaanszekerheid wordt vastgelegd op 0,50% en dit vanaf 1 oktober 2015 tot en met 31 december 2016, inclusief de bijdrage bestemd voor risicogroepen en vorming.

Aanwervingspremie

De bestaande aanwervingspremies van het Sociaal Fonds blijven onverminderd van toepassing, waarbij ook het bedrag van 2.500 EUR (voor een voltijdse betrekking) gehandhaafd wordt.

Permanente vorming

Het aantal vormingsdagen wordt voor de duurtijd van het akkoord globaal vastgesteld op 6 dagen per bediende, waarbij bedienden van 45 jaar en ouder binnen het hierboven vernoemde saldo recht hebben op gemiddeld 2 dagen vorming in de periode 2015-2016.

Voor de geleverde vormingsinspanningen kan de werkgever een bedrag a rato van 0,2% van de jaarlijkse loonmassa bij het Fonds terugvorderen.

Concreet wordt hierbij aan iedere onderneming een subsidiekrediet per kalenderjaar toegekend, dat als volgt wordt berekend:

 • Ondernemingen tot en met 10 bedienden: 100 EUR x aantal bedienden (maximum 0,2% van de loonmassa);
 • Ondernemingen met meer dan 10 bedienden: 90 EUR x aantal bedienden (maximum 0,2% van de loonmassa).

Na goedkeuring door het vormingsfonds LOGOS bedraagt de tussenkomst dan 20 EUR per persoon per effectief gevolgd opleidingsuur.

Welzijn werknemers

Anciënniteitsverlof en klein verlet

Het akkoord voorziet in een uitbreiding van het anciënniteitsverlof met 1 werkdag voor bedienden met ten minste 40 jaar anciënniteit.

Telewerk

Indien telewerk reeds voorkomt in de onderneming bevelen de sociale partners aan om dit in te bedden in een collectief kaderakkoord, wat zowel aan werkgevers als aan werknemers de nodige rechtszekerheid moet bieden. 

Aan de ondernemingen waar tot op heden nog geen telewerk wordt toegepast bevelen de sociale partners aan om de mogelijkheden hiervan te onderzoeken en bij positief oordeel eveneens een raamakkoord hieromtrent uit te werken.

Dergelijk akkoord bevatten best de hieronder opgelijste punten:

 • Frequentie van het telewerk; 
 • Dagen en uren waarop telewerk wordt verricht; 
 • Tijdstippen waarop werknemer bereikbaar moet zijn en hoe; 
 • Technische ondersteuning voor telewerker; 
 • Kosten van het telewerk; 
 • Voorwaarden en regels voor uitstap uit telewerk; 
 • Plaats van het telewerk. 

Preventie van psychosociale risico’s 

De sociale partners verbinden zich ertoe om maatregelen te nemen die bijdragen tot een structurele verbetering van de kwaliteit van het werk en de loopbaan, met een bijzondere focus op het vermijden van psychosociale overbelasting (stress, burn-out,…).

Engagement e-commerce

Tot slot engageren de sociale partners zich om tijdens het tweede semester van 2015 een sectoraal kader uit te werken voor activiteiten van e-commerce, waarbij ook een specifiek statuut voor een e-commerce bediende zal worden uitgetekend. Objectief daarbij is een operationeel kader voor e-commerce te creëren dat dan concreet vanaf 1 januari 2016 kan worden toegepast.