• nl
Taalkeuze

PC 302: Horecaplan vanaf 1 december 2015

Categorie: Sectoraal   Datum: 27/11/2015

Zoals beloofd houden wij u op de hoogte van het horecaplan van de regering. 

In de Nieuwsflash van 12 juni 2015 en 28 augustus 2015 hadden wij reeds gemeld dat het Horecaplan stilaan vorm begint te krijgen. Door de publicatie in het Belgisch Staatsblad op 26 november 2015, treden deze maatregelen in werking op 1 december 2015.

Ter herinnering geven we u nog eens de grote richtlijnen mee. 

Flexi-jobs

Voorwaarden

De eerste maatregel betreft de invoering van de flexi-jobs.

Een werknemer die een minimale tewerkstelling heeft van 4/5den van een voltijdse referentiepersoon van de sector waarin de 4/5de tewerkstelling wordt gepresteerd bij één of meerdere andere werkgevers gedurende het derde kwartaal voorafgaand aan het kwartaal waarin de tewerkstelling plaatsvindt (T-3), zal in de horeca kunnen werken aan een gunstig tarief. 

Let op: er zijn een aantal beperkingen opgelegd aan wat deze werknemer gedurende dezelfde periode in kwartaal T mag doen. Zo mag deze werknemer zich niet bevinden in een periode gedekt door een verbrekingsvergoeding (of een ontslagcompensatievergoeding) ten laste van de werkgever bij wie hij de flexi-job uitvoert.

Flexiloon

De werknemer heeft recht op een nettoloon van minstens 9,50 EUR per uur (vakantiegeld is hierin reeds inbegrepen). Er zijn hier geen persoonlijke sociale zekerheidsbijdragen op verschuldigd en er moet geen bedrijfsvoorheffing op worden ingehouden. 

De werkgever betaalt wel een bijzondere bijdrage van 25% op het flexiloon

Raamovereenkomst

Voorafgaand aan het afsluiten van een arbeidsovereenkomst zal een schriftelijke “raamovereenkomst” moeten worden afgesloten tussen de werkgever en de werknemer, waarin een aantal verplichte vermeldingen moeten zijn opgenomen. 

Een model van raamovereenkomst is terug te vinden op de website van EASYPAY GROUP onder modeldocumenten – arbeidsovereenkomsten.

Flexi-jobarbeidsovereenkomst

De werknemer wordt tewerkgesteld via een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd of voor een duidelijk omschreven werk. Deze overeenkomst kan zowel schriftelijk als mondeling worden afgesloten.

Een model van een flexi-jobarbeidsovereenkomst is terug te vinden op de website van EASYPAY GROUP onder modeldocumenten – arbeidsovereenkomsten.

Dimona

Indien er gewerkt wordt met een schriftelijke flexi-jobarbeidsovereenkomst, wordt gebruik gemaakt van een gewone Dimona. Let op: indien de periode van de overeenkomst meerdere kwartalen overlapt, dient er een Dimona per kwartaal te gebeuren. 

Bij mondelinge arbeidsovereenkomsten gebeurt er een dag-Dimona.

Naast de Dimona is de werkgever ook verplicht om voor iedere afzonderlijke flexi-jobber het juiste tijdstip van begin en einde van de arbeidsprestaties te registreren en bij te houden. 

Overuren

Overuren met keuze tot uitbetaling i.p.v. recuperatie: verhoging grens

In principe worden overuren gerecupereerd, maar hierop geldt een belangrijke uitzondering. Wanneer overuren gepresteerd werden in het kader van een buitengewone vermeerdering van werk of een onvoorziene noodzakelijkheid, kan de werknemer ervoor opteren om deze overuren niet in te halen, maar ze te laten uitbetalen. 

Werknemers in de horeca kunnen tot 30 november 2015 opteren om maximum 143 overuren uitbetaald te krijgen in plaats van deze in te halen.

Vanaf 1 december 2015 verhoogt de maximumgrens waarvoor men de keuze heeft tot uitbetaling i.p.v. recuperatie van overuren:

  • Van 143 tot 300 overuren voor de werkgever die geen gebruik maken van een GKS;
  • Van 143 tot 360 overuren voor de werkgever die in elke uitbating wel gebruik maakt van een GKS;
  • Er is een maximum van 143 overuren per 4 maanden die niet ingehaald kunnen worden. 

Netto overuren voor voltijders: bruto = netto

Nieuw! Wanneer voltijders overuren presteren naar aanleiding van buitengewone vermeerdering van werk of onvoorziene noodzakelijkheid EN ervoor kiezen om deze niet in te halen, maar uit te betalen, voorziet men vanaf 1 december 2015 in de mogelijkheid om deze overuren NETTO uit te betalen en bovendien ZONDER OVERLOON. Ook hier geldt een maximum van:

  • 300 overuren voor werknemers bij een werkgever die geen gebruik maakt van een GKS;
  • 360 overuren voor werknemers bij een werkgever die wel gebruik maakt van een GKS.

De werkgever is dus geen overloontoeslag verschuldigd en moet geen RSZ-bijdragen betalen op dit loon. 

Overuren met fiscale gunstmaatregel: verhoging grens

Vanaf 1 december 2015 verhoogt de maximumgrens waarvoor men fiscaal voordelige overuren kan aangeven.

Tot 30 november 2015 kan men tot 130 of 180 overuren fiscaal voordelig aangeven (130 indien werkgever geen gebruik maakt van de GKS, 180 indien wel).

Vanaf 1 december 2015 zullen alle werkgevers uit de horeca tot 360 overuren fiscaal voordelig kunnen aangeven, ongeacht of er al dan niet gebruik wordt gemaakt van de GKS. 

Ter herinnering: 

  • Er geldt voor de werkgever een vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing van 41,25% van het bruto bedrag van de bezoldiging dat als berekeningsgrondslag heeft gediend voor de berekening van de overwerktoeslag. 
  • Er geldt voor de werknemer een vermindering van bedrijfsvoorheffing van 57,75% van het bruto bedrag van de bezoldiging dat als berekeningsgrondslag heeft gediend voor de berekening van de overwerktoeslag.

Bron: 

  • Wet 16  november 2015 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken, BS 26 november 2015.