• nl
Taalkeuze

PC 302 : toekenning ecocheques in december 2013 en 2014

Categorie: Sectoraal   Datum: 13/12/2013

Collectieve arbeidsovereenkomst van 28 november 2013 gesloten in het Paritair Comité voor het Hotelbedrijf, in uitvoering van het protocolakkoord van 2013 - 2014, betreffende de koopkracht van de werknemers.

Toepassingsgebied

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en werknemers van de ondernemingen die vallen onder het Paritair Comité voor het Hotelbedrijf met uitzondering op werknemers die tewerkgesteld zijn met een arbeidsovereenkomst voor studenten.

Keuze voor alternatief : vóór 31 december 2013

Op ondernemingsniveau kan men kiezen voor een alternatief, zoals de invoering of de verhoging van de werkgeverstussenkomst van de maaltijdcheques. De waarde van dit gelijkwaardig voordeel mag niet meer bedragen dan 250 EUR in 2013 en 250 EUR in 2014, alle lasten voor de werkgever inbegrepen. 

Dit alternatief kan enkel voorzien worden indien vóór 31 december 2013 op ondernemingsniveau een overeenkomst wordt gesloten tussen werkgever en werknemers. Werkgevers die te laat zijn zullen verplicht ecocheques moeten toekennen.

Modaliteiten toekenning ecocheques

Aan alle voltijdse werknemers die gedurende de referteperiode in dienst waren, worden in december 2013 en 2014 ecocheques toegekend ter waarde van 250 EUR. 

De referteperiode loopt van 1 december 2012 tot en met 30 november 2013. Voor 2014 loopt de referteperiode van 1 december 2013 tot en met 30 november 2014. Voor het jaar 2013 worden de ecocheques toegekend in de maand december 2013, voor het jaar 2014 worden de ecocheques toegekend in december 2014.

Voor deeltijdse werknemers en gelegenheidswerknemers (extra’s) wordt het maximumbedrag van de ecocheques (250 EUR) herleid door het te vermenigvuldigen met het aantal effectieve en gelijkgestelde dagen in de referteperiode, en te delen door 260 (312 in het stelsel van de zesdagenweek).

Voor voltijdse werknemers die niet gedurende de volledige referteperiode bij de werkgever zijn tewerkgesteld wordt het bedrag van de ecocheques als volgt geproratiseerd : maximumbedrag (250 EUR) vermenigvuldigd met het aantal volledige maanden dienst, gedeeld door 12. Voor de onvolledige maanden dienst wordt de berekening voor de deeltijders toegepast.

Wanneer de werknemer tijdens de referteperiode uit dienst gaat, worden de ecocheques toegekend bij het beëindigen van de arbeidsovereenkomst of uiterlijk in de maand december daaropvolgend. Deze werkwijze wordt niet toegepast voor de gelegenheidswerknemers (extra’s).

Voor de berekening van het bedrag van de ecocheques worden volgende afwezigheden gelijkgesteld met gepresteerde dagen :

  • De dagen die gelijkgesteld worden in het kader van de jaarlijkse vakantie van werknemers;
  • Alle dagen die gedekt zijn door loon dat onderworpen is aan RSZ-bijdragen;
  • De wettelijke vakantiedagen;
  • De inhaalrustdagen in het kader van arbeidsduurvermindering;
  • De dagen verlof om dwingende redenen;
  • De dagen tijdelijke werkloosheid ingevolge slecht weer;
  • De dagen loopbaanverminderingen en vermindering van prestaties in het kader van tijdskrediet;
  • De dagen van arbeidsduurvermindering en schorsing in het kader van de crisismaatregelen.

Nieuw: in tegenstelling tot voorgaande jaren moeten voortaan wel ecocheques worden toegekend als de berekende waarde minder bedraagt dan 25 EUR.

Praktisch

De bestelling van de ecocheques gebeurt, naar analogie met de regeling maaltijdcheques, via de erkende leveranciers Sodexho of Edenred. 

Net als vorig jaar sloten de horecafederaties met Edenred een overeenkomst af om hun leden een voordeeltarief te kunnen toestaan voor de aankoop van ecocheques. Het voordeel bestaat erin dat u ipv 7% slechts 3,75% dienstprestaties betaalt, berekend op de nominale waarde van de ecocheques.

Kort samengevat: 

  • Alle volumes aan ecocheques tot en met 400 EUR: forfaitair bedrag van 15 EUR.
  • Alle volumes aan ecocheques boven de 400 EUR: 3,75% prestatievergoeding + 20 EUR aan leveringskosten.

Voor de administratieve afhandeling van de bestelling ecocheques kunnen de klanten aangesloten bij het sociaal secretariaat Easypay (SSE vzw) een beroep doen op de diensten van hun dossierbeheerder. Deze zal het nodige doen voor de registratie van uw dossier bij de leverancier van de cheques, de berekening van de ecocheques per werknemer uitvoeren en vervolgens de bestelling overmaken aan Sodexho of Edenred. 

Werkgevers worden in dat geval verzocht om tijdig hun dossierbeheerder te contacteren voor verdere afspraken. U kunt ook bij hen terecht voor meer informatie over de concrete toekenningsmodaliteiten. Wie geopteerd heeft voor een alternatief voordeel wordt eveneens verzocht om zijn dossierbeheerder hiervan in te lichten en een kopie van het akkoord met de werknemers te bezorgen.