• nl
Taalkeuze

PC 302 - Verplichte invoering van het Geregistreerd Kassasysteem (GKS) vanaf 2015

Categorie: Sectoraal   Datum: 26/12/2014

Wat is de oorsprong?

Naar aanleiding van de BTW verlaging van 21% naar 12% voor het verschaffen van maaltijden eind 2009, wenste de regering als tegenprestatie een “verwitting” (minder in het zwart) van de horecasector. Concreet betekent dit dat heel wat horecazaken vanaf 2015 verplicht zullen worden te werken met een Geregistreerd Kassasysteem (kortweg GKS). 

Het GKS bestaat uit 3 delen:

 • een gecertificeerde kassa;
 • een gecertificeerde controlemodule (= black box) en
 • een VAT signing card.

Deze drie onderdelen zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Het GKS werkt niet wanneer één van deze onderdelen niet aanwezig is. De controlemodule wordt gekoppeld aan de kassa en daarna wordt de VAT signing card ingebracht in de controlemodule.

Wat zijn de gevolgen voor uw zaak van een geregistreerde kassa met blackbox?

De invoering van de geregistreerde kassa met Blackbox betekent dat men alle bestellingen van klanten via deze kassa moet registeren. Aan elke klant moet een kasticket worden overhandigd dat geldt als enig geldig BTW-document voorzien van een aantal verplichte vermeldingen (= BTW-bonnetje). Op die manier worden alle inkomsten uit verkoop via de geregistreerde kassa officieel bijgehouden. 

Elke gebruiker van de kassa moet in de kassa geregistreerd zijn met zijn/haar INSZ-nummer. Er kunnen geen registraties meer gewist worden, er kunnen enkel nog correcties aangebracht worden. 

Wie moet een geregistreerde kassa gebruiken?

De exploitant van een inrichting waar regelmatig maaltijden worden verbruikt, moet de GKS gebruiken. “Regelmatig” houdt in dat minstens 10% van de totale omzet (exclusief BTW) gerealiseerd wordt door het verschaffen van maaltijden ter plaatse, dit met uitsluiting van de daarbij horende dranken. 

Omzet uit restaurant- en cateringdiensten x 100 = ≥ 10%
Totale omzet van horeca-activiteiten

De berekening wordt gemaakt per inrichting.

Tellen niet mee voor de berekening van de omzet uit restaurant- en cateringdiensten:

 • meeneemmaaltijden;
 • dranken.

Tellen wel mee voor de berekening van de omzet van uw horeca-activiteiten:

 • alle maaltijden: dus zowel ter plaatse genuttigd als meeneemmaaltijden;
 • alle dranken: dus zowel ter plaatse genuttigd als meegenomen;
 • alle verkoop van voeding;
 • alle andere horeca-activiteiten: dus ook alle randactiviteiten die men uitoefent en aanrekent om horeca-activiteiten te kunnen verschaffen, zoals de verhuur van een feestzaal, het opzetten en afbreken van een feesttent in een tuin waarin men daarna een feestje catert, de verplaatsingsvergoeding die men aanrekent, ...

De berekening van de 10% drempel moet jaarlijks gebeuren op 1 januari op basis van het voorgaande jaar. Echter, eens men de 10% drempel heeft bereikt, is de GKS verplicht, ook al wordt de grens de volgende jaren niet meer bereikt. 

Welke stappen dient u te ondernemen en tegen wanneer?

 1. Bereken in januari 2015 of u in 2014 de 10% grens hebt bereikt. Dit moet u elk jaar opnieuw gaan berekenen zolang u de 10% grens niet hebt bereikt.
 2. Indien u verplicht bent het GKS te gebruiken, moet u zich uiterlijk op 28/02/2015 registreren bij de FOD Financiën. Dit kan via www.geregistreerdkassasysteem.be waar u doorklikt op ‘registratiemodule GKS–horeca-uitbaters’ in de rechterkolom op deze pagina. U ontvangt na registratie van de FOD Financiën uw uiterste implementatiedatum. Dit zal één van volgende data zijn: 30/06/2015, 30/09/2015 of 31/12/2015.
 3. Na registratie bestelt u een gecertificeerde geregistreerde kassa en een gecertificeerde controlemodule. Opgelet: enkel de producten van gecertificeerde leveranciers komen hiervoor in aanmerking! Een lijst van deze leveranciers is terug te vinden via volgende linken:
  http://minfin.fgov.be/gkssce/geregistreerde-kassa/gks-lijst.htm
  http://minfin.fgov.be/gkssce/geregistreerde-kassa/fdm-lijst.htm 
 4. Pas nadat uw leverancier uw kassa en controlemodule is komen installeren, is het mogelijk om uw VAT signing cards aan te vragen bij de FOD financiën. U doet dit door in te loggen in dezelfde registratiemodule en de unieke productienummers van uw kassa en controlemodule aan te geven. 
 5. Het blijft nog steeds verplicht om BTW-bonnetjes beschikbaar te houden voor het geval er technische problemen zijn met de kassa. Indien nodig, kunt u deze bestellen bij een erkend drukker uit de volgende lijst:
  http://fiscus.fgov.be/interfaoifnl/ErkendeDrukkers/Liste_imprimeurs_agrees_TVA_N.pdf
 6. Uiterlijk op de uiterste implementatiedatum die u doorkreeg in stap 2, moet uw GKS in gebruik worden genomen. U dient vanaf die dag alle handelingen op de kassa te registreren en aan elke klant een kasticket te overhandigen. Dit kan dus ten vroegste vanaf 30/06/2015.

Ondersteuningsmaatregelen

Volgende maatregelen werden uitgewerkt om de invoering van het GKS in de horecasector te ondersteunen:

RSZ doelgroepvermindering Horeca

Horeca werkgevers met gemiddeld maximum 49 werknemers genieten onder bepaalde voorwaarden een vermindering van 500 EUR per kwartaal (800 EUR per kwartaal voor jongeren onder de 26 jaar) en dit voor een onbeperkt aantal kwartalen. De vermindering wordt genoten voor maximum 5 vaste voltijdse werknemers. Men heeft recht op de vermindering vanaf het kwartaal dat volgt op het kwartaal van activering van het GKS in uw zaak.

Bijkomende voorwaarden

 • De werkgever moet gedurende het volledige kwartaal een GKS gebruiken in alle vestigingseenheden met een horeca-activiteit waar er contact is met klanten. 
 • Dagregistratie 
  Voor alle vaste personeelsleden die werken in een vestigingseenheid waar er een horeca-activiteit wordt uitgevoerd, moeten dagelijks het begin- en einduur van de aanwezigheid geregistreerd worden. Dit kan ofwel via het GKS, ofwel via het alternatieve systeem van aanwezigheidsregistratie (via de website RSZ: https://www.socialsecurity.be/site_nl/employer/infos/horeca/daily-registration.htm)
  Deze dagelijkse registratie geldt niet voor gelegenheidswerknemers.
  Opgelet: dit staat los van de DIMONA aangifte!

Eenmalige investeringsaftrek

Er is een éénmalig verhoogde investeringsaftrek voor KMO’s ten belope van 4% van de aanschafwaarde van het GKS.

Overuren

In de zaken waar het GKS actief is, wordt de gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing op overuren voor zowel de zaakvoerder als de personeelsleden verhoogd van 130 naar 180 uur op jaarbasis. 

Er is sprake om dit vanaf 2015 te verhogen naar 360 uren, maar de officiële wetteksten hierover zijn nog niet beschikbaar. 

Meer informatie nodig?

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de FOD Financiën alsook bij uw dossierbeheerder/hotline. 

Bron:

 • Wet 30 juli 2013 met betrekking tot de certificatie van een geregistreerd kassasysteem in de horecasector, BS 28 augustus 2013, 56685.
 • KB 1 oktober 2013 met betrekking tot de toepassingsmodaliteiten ten aanzien van de certificatie van een geregistreerd kassasysteem in de horecasector, BS 8 oktober 2013, 70848.
 • Website FOD Financiën: www.geregistreerdkassasysteem.be
 • Horeca Vlaanderen: www.horecablackbox.be