• nl
Taalkeuze

PC 302 - Horeca: Discussie beslecht over aantal netto-overuren in 2016

Categorie: Sectoraal   Datum: 3/06/2016

In onze nieuwsflash van 23 mei 2016 maakten we melding van de discussie omtrent het mogelijke aantal toepasbare netto-overuren in 2016.

In het kader van het horecaplan werd de mogelijkheid geboden om tot 300 (horecawerkgever zonder GKS) of 360 (horecawerkgever met GKS) overuren netto uit te betalen per jaar, zonder overloontoeslag mits de noodzakelijke formaliteiten vervuld werden. Deze verhoging tot 300 of 360 netto-overuren werd mogelijk gemaakt op basis van een wettelijke bepaling die verwijst naar het bestaan van een sectorale cao op basis waarvan een werknemer voor maximaal 143 overuren (n.a.v. buitengewone vermeerdering van werk of onvoorziene noodzakelijkheid) per jaar afstand kan doen van inhaalrust. Deze sectorale CAO was echter slechts geldig tot eind 2015.

Aangezien de verlenging van deze sectorale CAO uitbleef, was de wettelijke basis weggevallen om 300 of 360 overuren netto uit te betalen. De werkgever kon dus vanaf 1 januari 2016 standaard maximaal 91 overuren zonder inhaalrust uitbetalen. De werkgever kon wel op ondernemingsniveau een verhoging van het aantal overuren waarvan afgezien kan worden van inhaalrust op maximaal 130 netto-overuren bepalen indien hij bepaalde stappen volgde.

Het uitblijven van een sectorale cao leidde ertoe dat er heel wat onduidelijkheid was over het aantal mogelijk toe te passen netto-overuren in de horeca. De interkabinettenwerkgroep besliste om te voorzien in een wetswijziging. De wet zou verwijzen naar 91 overuren zodanig dat het afsluiten van een sectorale cao geen noodzakelijke vereiste meer zal zijn om gebruik te kunnen maken van 300 of 360 netto-overuren.

Deze wetswijziging zal hoogstwaarschijnlijk eind juni gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad en terugwerkende kracht hebben.

Na te leven formaliteiten in geval van netto-overuren blijven ongewijzigd

De werkgever die beroep wenst te doen op netto-overuren moet nog steeds bepaalde formaliteiten verplicht vervullen.

Hieronder brengen we deze formaliteiten nogmaals ter herinnering:

In geval van “buitengewone vermeerdering van werk”:

 • De werkgever moet de voorafgaande toelating hebben van de syndicale delegatie (indien deze aanwezig is in de onderneming). In principe moet het akkoord van de syndicale delegatie in het kader van buitengewone vermeerdering van werk eenparig genomen worden.
 • Daarnaast moet de werkgever ook nog de voorafgaande toelating bekomen van de sociaal inspecteur directiehoofd van de Dienst Toezicht op de Sociale Wetten.
 • De werkgever moet minimaal 24 uur op voorhand het tijdelijk gewijzigde werkrooster (met de meerprestaties) uithangen in de onderneming. Het bericht moet getekend en gedateerd zijn en moet de datum van inwerkingtreding van de wijziging vermelden. Hiervoor dient de normale procedure tot wijziging van het arbeidsreglement niet gevolgd worden.

In geval van “onvoorziene noodzakelijkheid”:

 • De werkgever moet de voorafgaande toelating van de syndicale delegatie bekomen (indien deze aanwezig is).
 • De overuren moeten achteraf gemeld worden aan de Dienst Toezicht op de Sociale Wetten. De wet bepaalt geen termijn voor de kennisgeving.
  De CAO nr. 29 bepaalt echter dat in geval van overuren door een onvoorziene noodzakelijkheid de Dienst Toezicht op de Sociale Wetten binnen drie arbeidsdagen volgend op het ogenblik van het presteren van de overuren in kennis moet gesteld worden van:
  • het aantal overuren,
  • het aantal betrokken werknemers,
  • de reden die het verrichten van de overuren noodzakelijk maakte.
   In de praktijk aanvaarden de inspectiediensten dat de meldingen maandelijks gebeuren.

Volgende situaties kunnen eventueel bij wijze van voorbeeld als ‘onvoorziene noodzakelijkheid’ ingeroepen worden:

 • Onvoorziene of buitengewone wijziging van de weersomstandigheden;
 • Een evenement dat plaatsvindt in de buurt;
 • Ziekte van een werknemer;
 • Onaangekondigde afwezigheid van werknemer;
 • Laattijdige reservaties;
 • Plotse komst van een grote groep klanten (bv. toeristenbus);

Bij gebrek aan vaststaande administratieve praktijk bij de beoordeling van deze maatregelen, kunnen wij uiteraard geen garanties geven dat voormelde voorbeelden effectief door de betrokken administratie aanvaard zullen worden.

Hier vindt u een modeldocument dat u kunt gebruiken om de overuren ten gevolge van onvoorziene noodzakelijkheid ter kennis te brengen aan de Dienst Toezicht op de Sociale Wetten. De kennisgeving kan onder andere per brief, fax of mail gebeuren. U vindt de adressen van de Dienst Toezicht op de Sociale Wetten hier terug.