• nl
Taalkeuze

PC 302 - Horeca: Flexijobs wellicht mogelijk vanaf 1 november 2015

Categorie: Sectoraal   Datum: 28/08/2015

Zoals beloofd houden wij u op de hoogte van het horecaplan van de regering. 

In de Nieuwsflash van 12 juni 2015 hadden wij reeds gemeld dat het Horecaplan stilaan vorm begint te krijgen. Nu blijkt dat de inwerkingwerking van 1 oktober 2015 niet gehaald kan worden en dat het wellicht 1 november 2015 zal zijn. Hoewel de wettekst nog niet definitief is, geven we u toch al de grote richtlijnen mee. 

Flexijobs

Voorwaarden

De eerste maatregel betreft de invoering van de flexijobs.

Een werknemer die een minimale tewerkstelling heeft van 4/5den van een voltijdse referentiepersoon van PC 302 bij één of meerdere andere werkgevers gedurende het derde kwartaal voorafgaand aan het kwartaal waarin de tewerkstelling plaatsvindt (T-3), zal in de horeca mogen werken aan een gunstig tarief. 

Let op: er zijn een aantal beperkingen opgelegd aan wat deze werknemer gedurende dezelfde periode in kwartaal T mag doen. Zo mag deze werknemer zich niet bevinden in een periode gedekt door een verbrekingsvergoeding (of een ontslagcompensatievergoeding) ten laste van de werkgever bij wie hij de flexijob uitvoert.

Flexiloon

De werknemer heeft recht op een nettoloon van minstens 9,50 EUR per uur (vakantiegeld is hierin reeds inbegrepen). Er zijn hier geen persoonlijke sociale zekerheidsbijdragen op verschuldigd en er moet geen bedrijfsvoorheffing op worden ingehouden. 

De werkgever betaalt wel een bijzondere bijdrage van 25% op het flexiloon

Formaliteiten bij tewerkstelling

Voorafgaand aan het afsluiten van een arbeidsovereenkomst zal een “raamovereenkomst” moeten worden afgesloten tussen de werkgever en de werknemer, waarin een aantal verplichte vermeldingen moeten zijn opgenomen. 

Arbeidsovereenkomst en raamovereenkomst

De werknemer wordt tewerkgesteld via een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd of voor een duidelijk omschreven werk. Deze overeenkomst kan zowel schriftelijk als mondeling worden afgesloten.

De werkgever heeft de verplichting om de raamovereenkomst en de flexijob-arbeidsovereenkomst bij te houden op de plaats van tewerkstelling van de flexijob-werknemer.

Indien er gewerkt wordt met een schriftelijke overeenkomst, wordt gebruik gemaakt van een gewone dimona. Let op: indien de periode van de overeenkomst meerdere kwartalen overlapt, dient er een dimona per kwartaal te gebeuren. 

Bij mondelinge arbeidsovereenkomsten gebeurt er een dag-dimona.

De prestaties zelf moeten daarnaast ook nog geregistreerd en bijgehouden worden.

Overuren

Bruto = netto

De voltijdse werknemer heeft de keuze om de overuren die hij presteert naar aanleiding van een buitengewone vermeerdering van het werk of een onvoorziene noodzakelijkheid al dan niet te recupereren

In de horecasector kan men tot 143 overuren beslissen om deze niet te recupereren, maar ze te laten uitbetalen, mits bepaalde voorwaarden vervuld zijn. 

Dit maximum zal worden verhoogd tot 300 overuren per kalenderjaar (of 360 overuren indien de werkgever in elke plaats van uitbating gebruik maakt van het GKS = geregistreerd kassa-systeem). 

Er is een maximum van 143 uren per 4 maanden.

Op deze overuren zijn geen persoonlijke sociale zekerheidsbijdragen verschuldigd en moet geen bedrijfsvoorheffing ingehouden worden.

Er moet ook geen overloontoeslag betaald worden op deze overuren. Deze overuren komen niet in aanmerking voor onderstaand fiscaal gunstregime. 

Fiscaal gunstregime

De overuren waarvoor wel een overloontoeslag wordt betaald, genieten van het fiscaal gunstregime.

Het fiscaal gunstregime houdt in dat een werknemer tot 360 overuren per jaar zal kunnen genieten van een belastingvermindering en dat de werkgever kan genieten van een vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing ten belopen van 360 overuren per jaar.

Het maximum verhoogt (van 180) naar 360 overuren, ongeacht of er al dan niet gebruik gemaakt wordt van het GKS. 

Bron: 

  • Persberichten ministerraad van 17 juli 2015.
  • Voorontwerp van wet diverse bepalingen inzake sociale zaken.