• nl
Taalkeuze

PC 302 - Horeca: Flexijobtewerkstelling, het walhalla van de horecawerkgever?

Categorie: Sectoraal   Datum: 15/04/2016

Flexijobtwerkstelling maakt het mogelijk om flexibel werknemers in te zetten tegen een voordelig prijskaartje. U bent de flexiwerknemer immers enkel een flexiloon en flexivakantiegeld verschuldigd. Daarnaast bent u slechts een bijzondere patronale bijdrage van 25 % op het flexiloon en flexivakantiegeld verschuldigd.

Om te kunnen genieten van deze voordelige manier van tewerkstelling moet u wel een aantal regels strikt respecteren.  Hieronder brengen we u deze regels in herinnering.

Wie komt in aanmerking voor een flexijobtewerkstelling?

Om na te gaan of een bepaalde werknemer in aanmerking komt voor een tewerkstelling als flexijobber moet u nagaan of de werknemer voldoet aan de gestelde voorwaarde in kwartaal T-3 en kwartaal T.

Voorwaarde in 3 kwartalen voor het huidige kwartaal

De werknemer moet een tewerkstelling hebben bij één of meerdere andere werkgever(s) (ongeacht de sector) van ten minste 4/5den van een voltijdse job en dit tijdens het 3de kwartaal voorafgaand aan het lopende kwartaal (T).

Met tewerkstellingen als jobstudent met solidariteitsbijdragen, extra in de horeca, … wordt geen rekening gehouden.

Geen onverenigbaarheid in huidig kwartaal

In het kwartaal van tewerkstelling als flexijobwerknemer, moet u nagaan of er geen onverenigbaarheid is. Zo mag de werknemer maximaal bij u voor 79 % tewerkgesteld zijn onder een andere arbeidsovereenkomst dan de flexijobarbeidsovereenkomst.

De werknemer mag ook zich niet in een periode bevinden gedekt door een verbrekingsvergoeding of ontslagcompensatievergoeding ten laste van u of zich in een opzeggingstermijn bevinden. 

Hoe weet ik als werkgever of een bepaalde werknemer in aanmerking komt voor een flexijobtewerkstelling?

Indien de aangifte van de Dimona – type FLX via de site van de Sociale Zekerheid wordt gedaan, krijgt u bij het doen van de dimona-aangifte in de laatste stap (na het bevestigen van de aangifte) een melding of de voorwaarde van 4/5de tewerkstelling is voldaan in T-3. Indien u ”OK” (aanvaard zonder warning) ontvangt, weet u dat de werknemer voldoet aan de tewerkstellingsvoorwaarde in kwartaal T-3.

Let wel u moet als werkgever steeds zelf verifiëren of er geen onverenigbaarheid is op het ogenblik van tewerkstelling.

Welke formaliteiten moet ik voldoen om een flexijobber tewerk te stellen?

Voorafgaand aan de aanvang van de eerste tewerkstelling moet een schriftelijke raamovereenkomst (bepaalde/onbepaalde duur) afgesloten worden tussen u als werkgever en de werknemer met een aantal verplichte vermeldingen.

Bij een effectieve tewerkstelling moet er nog een schriftelijke of mondelinge flexijobarbeidsovereenkomst van bepaalde duur/bepaald werk afgesloten worden.

De raamovereenkomst en de arbeidsovereenkomst moeten steeds aanwezig zijn op de plaats van tewerkstelling. Via onderstaande link vindt u modeldocumenten terug.

Afhankelijk van uw keuze om te werken met een schriftelijke of mondelinge flexijobarbeidsovereenkomst moet u ofwel een dimona per kwartaal ofwel een dimona per dag met vermelding van begin- en einduur doen.

Ten slotte moet u het juiste tijdstip van begin en einde van de arbeidsprestaties registreren en bijhouden. Deze registratie kan u ofwel uitvoeren via de dagelijkse registratie via de GKS ofwel via de website van de RSZ. Deze verplichting geldt niet indien u werkt met mondelinge flexijobarbeidsovereenkomsten.

Wat zijn de consequenties van het niet naleven van bovenvermelde formaliteiten?

Omdat het niet volledig respecteren van de formaliteiten voor flexijobtewerkstelling voor u als werkgever verregaande gevolgen kan hebben, brengen we deze hieronder kort in kaart.

Geen raamovereenkomst aanwezig op de plaats van tewerkstelling of raamovereenkomst voldoet niet aan wettelijke vereisten

Tewerkstellen via een flexi-jobarbeidsovereenkomst is onmogelijk en u kan als werkgever niet genieten van de gunstige voorwaarden die gepaard gaan met een flexijobtewerkstelling.

Het juiste tijdstip van begin en einde taak van de flexi-jobwerknemer  is niet geregistreerd of bijgehouden

Er ontstaat een weerlegbaar vermoeden  dat de flexijobwerknemer gedurende het volledige kwartaal als voltijdse werknemer werd tewerkgesteld.