• nl
Taalkeuze

PC 302 - Horeca: Het Horecaplan krijgt vorm... of toch niet?

Categorie: Sectoraal   Datum: 12/06/2015

Er is in de pers al verschillende keren sprake geweest van het Horecaplan (zie ook Nieuwsflash van 27 februari  2015). In een persbericht van 7 april 2015 (communiqué de presse) liet de regering weten dat in het kader van een begrotingscontrole een aantal maatregelen werden goedgekeurd ter ondersteuning van de horecasector. 

Op de ministerraad van 8 mei 2015 werd aangekondigd dat een voorontwerp van wet houdende diverse sociale bepalingen werd goedgekeurd. Een deel van dit voorontwerp behandelt het nieuwe beleid voor de horeca. 

Op 1 juni 2015 werd een ontwerp van programmawet ingediend in de Kamer. Het Horecaplan leek dus stilaan vorm te krijgen… of misschien toch niet? Immers, hetgeen in het voorontwerp van wet was voorzien (zie hieronder), staat niet in het wetsontwerp. De Raad van State heeft ook geen advies gegeven met betrekking tot deze maatregelen, omdat ze van oordeel was dat het advies niet hoogdringend was.

Wij vermoeden dat zij het voorwerp zullen uitmaken van een aparte wet die zal verschijnen nadat de Raad van State alsnog zijn advies heeft gegeven. 

Uiteraard houden wij u hiervan op de hoogte!

Flexijobs

De eerste maatregel betreft de invoering van de flexijobs. Iemand die reeds minstens 80% werkt bij een andere werkgever, mag in de horeca werken aan een gunstig tarief. Dit kan ofwel rechtstreeks, ofwel via een uitzendkantoor. 

De werknemer heeft recht op een nettoloon van minstens 9,50 EUR per uur. Er zijn geen gewone werkgevers- en werknemersbijdragen verschuldigd, de werkgever betaalt wel een bijzondere bijdrage van 25%. De fiscus zal dit loon zien als een vrijgesteld inkomen. Er zullen met andere woorden geen belastingen op worden betaald (en dus normaliter geen bedrijfsvoorheffing hierop worden ingehouden). 

Voorafgaand aan de arbeidsovereenkomst zal een “Raamovereenkomst” moeten worden afgesloten tussen de werkgever en de werknemer, waarin een aantal verplichte vermeldingen zijn vervat. 

De “arbeidsovereenkomst voor de flexijob” kan schriftelijk of mondeling worden afgesloten. Naast de schriftelijke arbeidsovereenkomst zal een “gewone” Dimona-aangifte moeten gebeuren, weliswaar minstens één per kwartaal. Gaat het echter om een mondelinge arbeidsovereenkomst, dan zal er sprake zijn van een dagelijkse Dimona met vermelding van het tijdstip van het begin en het einde van de prestaties.  

De werkgever zal naast de Dimona-aangifte ook gebruik moeten maken van een systeem dat voor iedere afzonderlijke flexijob-wernemer het juiste tijdstip van begin en einde van de arbeidsprestatie registreert en bijhoudt. Wie gebruik maakt van de dagelijkse registratie via het GKS of via de website van de RSZ, voldoet aan deze verplichting. 

Overuren

De tweede maatregel betreft de overuren die een voltijdse werknemer presteert naar aanleiding van een buitengewone vermeerdering van het werk of een onvoorziene noodzakelijkheid. 

Keuze uitbetalen i.p.v. inhalen

Op dit ogenblik heeft de werknemer de keuze om de eerste 143 overuren niet in te halen, maar ze te laten uitbetalen (CAO 13 januari 2014, nr. 120386). Dit maximum zal worden verhoogd tot 300 overuren per kalenderjaar. Maakt de werkgever in elke plaats van uitbating gebruik van het GKS, dan verhoogt het maximum zelfs tot 360 uren. 

Vermindering / vrijstelling bedrijfsvoorheffing

Bovendien wordt de belastingvermindering die de werknemer in dat geval geniet ook uitgebreid naar 360 uren en dit ongeacht of er sprake is van het gebruik van een GKS of niet. 

Ook de werkgever geniet een verhoogde vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing tot maximum 360 overuren. 

Uitzendkantoren genieten mee

Bovenstaande maatregelen zullen ook gelden voor de uitzendkracht en het uitzendkantoor wanneer de uitzendkracht werkt bij een gebruiker uit de horecasector.

Inwerkingtreding

Op dit ogenblik wordt 1 oktober 2015 nog steeds als datum van inwerkingtreding voorzien.

Onder voorbehoud

Zoals reeds vermeld, zijn deze maatregelen onder voorbehoud. 

Bron: 

  • Ontwerp van programmawet van 1 juni 2015, doc. 54K1125/001 (www.dekamer.be)  
  • Persberichten 7 april 2015
  • Persberichten ministerraad van 8 mei 2015