• nl
Taalkeuze

PC 302 - Wijzigingen in de Horecasector binnenkort van kracht?

Categorie: Sectoraal   Datum: 17/05/2013

Sinds vorige zomer werden diverse maatregelen aangekondigd voor de horecasector, maar de invoering ervan werd al meerdere keren uitgesteld. Recent heeft de ministerraad nu toch een voorontwerp van wet en een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd. De voorziene wijzigingen hebben betrekking op de regeling inzake gelegenheidsarbeid (extra’s), bijkomende lastenverlagingen voor het (vast) voltijds personeel en de invoering van het fameuze kassasysteem (black box).

Hieronder vindt u wat meer informatie over de aangekondigde maatregelen.

Gelegenheidsarbeid in de horecasector

In de teksten van de ministerraad wordt een relancestrategie uitgewerkt voor de gelegenheidsarbeid met als doel de lasten voor werkgever te verlagen en het netto-inkomen voor de werknemer te verhogen.

De gelegenheidswerknemers (extra’s) zullen gedurende maximum 50 dagen onder dit nieuwe statuut mogen werken. De werkgever mag maximum 100 dagen per jaar van dit systeem gebruik maken. De sociale bijdragen zouden niet berekend worden op het werkelijk verdiende loon maar op een forfait van 7,5 EUR per uur of op een dagforfait van 45 EUR, wat een lastenverlaging betekent voor de werkgever. Op het verdiende loon zal een bedrijfsvoorheffing van 33% worden ingehouden, zodat de werknemer op voorhand weet wat hij netto zal overhouden.

Studenten-extra’s zullen dit systeem van 50 dagen kunnen combineren met de RSZ-voordelige regeling van 50 dagen studentenarbeid.

Deze maatregel zal zo spoedig mogelijk worden ingevoerd, uiterlijk op 1 oktober 2013 en zal niet gekoppeld worden aan de invoering van het geregistreerd kassasysteem (black box).

Verlaging van de werkgeversbijdragen

Werkgevers uit de horecasector zullen bij de invoering van het geregistreerd kassasysteem (ten laatste tegen eind 2015) beloond worden met een lastenverlaging.

Deze lastenverlaging zal van toepassing zijn op ondernemingen met ten hoogste 20 werknemers. Het voordeel bestaat uit een forfaitaire vermindering voor 5 voltijdse werknemers naar keuze en bedraagt 500 EUR per kwartaal, onbeperkt in tijd. Voor werknemers onder de 26 jaar loopt dit bedrag op tot 800 EUR per kwartaal.

Als voorwaarde om van de vermindering te kunnen genieten, moeten alle aanwezigheden van het personeel via de geregistreerde kassa (black box) worden geregistreerd.

Geregistreerd kassasysteem

Een laatste voorontwerp van wet voorziet in een specifieke certificatieprocedure voor de producent, de invoerder en de verdeler van de geregistreerd kassasysteem Black Box.

Het systeem zal aan een aantal technische minimumvereisten moeten voldoen. Elke producent, invoerder of verdeler moet bovendien voor elk model van geregistreerd kassasysteem een certificaat aanvragen bij de FOD Financiën vooraleer het op de markt mag komen. Zo kan op voorhand gecontroleerd worden of het systeem voldoet aan alle technische vereisten en fraudebestendig is.

Wij houden u uiteraard verder op de hoogte van alle verdere ontwikkelingen in deze sector.

Merk op dat bovenstaande maatregelen nog niet definitief zijn en er dus nog wijzigingen kunnen worden aangebracht.