• nl
Taalkeuze

PC 302 Horeca - Specifieke regeling anciŽnniteitsverlof

Categorie: Sectoraal   Datum: 12/07/2013

In de horecasector hebben werknemers bovenop hun jaarlijks verlof ook recht op anciënniteitsverlof. Om hierop aanspraak te kunnen maken moeten de hierna vermelde voorwaarden vervuld te zijn :

Ondernemingen met gemiddeld minder dan 50 werknemers

In de ondernemingen behorende tot deze groep waar nog geen ander gelijkaardig voordeel bestaat, wordt er per bereikte schijf van 10 jaar anciënniteit één bijkomende verlofdag per jaar toegekend aan de voltijdse werknemer.

Ondernemingen met gemiddeld 50 werknemers of meer   

In deze ondernemingen waar nog geen gelijkaardig voordeel bestaat, wordt er per bereikte schijf van 5 jaar anciënniteit één bijkomende verlofdag per jaar toegekend aan de voltijdse werknemer. Eens dit recht werd toegekend, blijft dit verworven, ongeacht de verdere evolutie van het gemiddeld aantal werknemers tewerkgesteld in de onderneming.  

Modaliteiten 

  • Voor deeltijdse werknemers wordt het anciënniteitsverlof toegekend in verhouding tot hun contractuele arbeidsduur.
  • De dagen anciënniteitsverlof worden in onderling akkoord met de werkgever opgenomen en moeten ten laatste op 31 december van het jaar van toekenning opgenomen zijn.  In geval van onmogelijkheid, die niet te wijten is aan een schorsing van de arbeidsovereenkomst, kunnen dagen anciënniteitsverlof overgedragen worden naar het volgende kalenderjaar. Het loon voor de dagen anciënniteitsverlof is ten laste van de werkgever en wordt berekend volgens de wetgeving op de wettelijke feestdagen. 

Bron:

  • CAO 27.08.2001 – nr. 58955, CAO 30.06.2003 – nr. 67734