• nl
Taalkeuze

PC 303.03 - Exploitatie van bioscoopzalen: nieuwe sectorale wijzigingen

Categorie: Sectoraal   Datum: 15/04/2016

Binnen het Paritair Subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen (PC 303.03) werden eind 2015 door de sociale partners een aantal nieuwe cao’s afgesloten.

Hieronder een overzicht van de belangrijkste bepalingen.

Verlaging leeftijdsgrens voor het recht op uitkeringen voor een landingsbaan in het geval van een lange loopbaan of zwaar beroep

Vanaf 1 januari 2015 wordt de leeftijdsgrens voor het recht op uitkeringen voor een landingsbaan verlaagd naar 55 jaar voor werknemers met een lange landingsbaan of zwaar beroep. Specifiek geldt dit voor werknemers die hun arbeidsprestaties verminderen tot een halftijdse betrekking of hun arbeidsprestaties verminderen met een vijfde.

De voorwaarden die het recht op een uitkering openen blijven echter ongewijzigd:

 • ofwel 35 jaar beroepsverleden als loontrekkende;
 • ofwel tewerkgesteld:
  • ofwel minstens 5 jaar gerekend van datum tot datum, in een zwaar beroep;
  • ofwel minstens 7 jaar gerekend van datum tot datum, in een zwaar beroep. Deze periode van 7 jaar moet gelegen zijn in de loop van de laatste 15 kalenderjaren, gerekend van datum tot datum;
  • ofwel minimaal 20 jaar in een arbeidsregime met nachtprestaties.

Deze cao werd afgesloten voor bepaalde duur en is geldig voor de periode van 01/01/2015 tot en met 31/12/2016.

SWT vanaf 58 jaar in bepaalde gevallen

Vanaf 1 januari 2015 kan in bepaalde gevallen het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (het vroegere brugpensioen) toegekend worden aan werknemers vanaf 58 jaar die worden ontslagen, behalve om dringende reden.

Werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 58 jaar:

 • Voor werknemers met een beroepsverleden van 33 jaar waarvan 20 jaar nachtarbeid of minstens 5 jaar tewerkstelling in een zwaar beroep in de laatste 10 kalenderjaren of 7 jaar tewerkstelling in een zwaar beroep in de laatste 15 kalenderjaren.
 • Voor werknemers met een beroepsverleden van 35 jaar en minstens 5 jaar tewerkstelling in een zwaar beroep in de laatste 10 kalenderjaren of 7 jaar tewerkstelling in een zwaar beroep in de laatste 15 kalenderjaren.
 • Voor werknemers met een beroepsloopbaan van minstens 40 jaar.

Deze cao werd afgesloten voor bepaalde duur en is geldig voor de periode van 01/01/2015 tot en met 31/12/2016.

Gelijkstelling van beroepservaring voor bedienden in bepaalde gevallen, waardoor een andere inschaling in de barema’s

Volgende periodes worden gelijkgesteld als ervaring:

 • Alle activiteitenperiodes binnen een beroepsomgeving (o.a. interim, stages, bepaalde duurcontracten, zelfstandig werk, vrijwilligerswerk …);
 • De jaren van studies vanaf de leeftijd van 21 jaar en eventuele jaren legerdienst;
 • Alle periodes van contractschorsing (tijdskrediet, moederschapsverlof …) alsook de periodes die gedekt zijn door de sociale zekerheid en de sociale wetgeving (werkloosheid, ziekte …).

De overgangsbepalingen blijven ongewijzigd.

Deze cao werd afgesloten voor onbepaalde duur en treedt in werking op 1 januari 2016. 

Invoering tweede dag eindeloopbaan vanaf 50 jaar (1ste dag vanaf 45)

Werknemers hebben recht op een dag eindeloopbaanverlof vanaf 45 jaar.

Vanaf 1 januari 2016 wordt een tweede dag eindeloopbaanverlof ingevoerd voor werknemers vanaf 50 jaar. Het recht gaat in op 1 januari van het jaar volgend op het kalenderjaar waarin die leeftijd werd bereikt.

Deze cao werd afgesloten voor onbepaalde duur en treedt in werking op 1 januari 2015.

Verhoging ecocheques

Vanaf 1 januari 2016 bedragen de ecocheques 102,88 EUR.

Bron:

 • CAO 18 november 2015 Toekenning van een sociaal voordeel – syndicale premie
 • CAO 18 november 2015 tot verlaging van de leeftijdsgrens naar 55 jaar, voor de toegang tot het recht op uitkering voor een landingsbaan voor werknemers met een lange loopbaan of een zwaar beroep
 • CAO18 november 2015 betreffende werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 58 jaar
 • CAO 18 november 2015 betreffende de geldende ervaringsbarema’s in de sector van de exploitatie van bioscoopzalen
 • CAO 18 november 2015 betreffende de arbeids- en loonvoorwaarden