• nl
Taalkeuze

PC 311 - grote kleinhandelszaken: sectorakkoord 2017-2018

Categorie: Sectoraal   Datum: 25/08/2017

Op 3 juli 2017 hebben de sociale partners van het paritair comité voor grote kleinhandelszaken hun sectorakkoord 2017-2018 afgesloten.

Hieronder overlopen we enkele van de krachtlijnen van dit akkoord.

Koopkracht

Vanaf 1 juli 2017 verhogen de lonen van arbeiders en bedienden binnen de sector. In beide gevallen gaat het over een verhoging van zowel de barema’s, het gemiddeld minimum maandinkomen als de reële lonen.

  • Bedienden verhogen met 25 EUR bruto per maand;
  • Arbeiders verhogen met 0,1648 EUR bruto per uur.

In december 2017 ontvangen voltijdse werknemers die in dienst waren op 30 november 2017 ook een éénmalige premie van 70 EUR bruto samen met de eindejaarspremies. Deeltijdse medewerkers ontvangen deze voordelen in verhouding tot hun prestaties.

Omzetting eco-cheques en premies

Ondernemingen die dit wensen kunnen vóór 30 september 2017 via een ondernemings-cao voorzien in de omzetting van de eco-cheques in een gelijkwaardig voordeel. Het is hierbij van belang dat de patronale kost van de omgezette voordelen in schijven in geen geval hoger zijn dan de overeenkomstige patronale kost van de toekenning van eco-cheques voor die schijven.

Ondernemingen die naar PC 311 zijn overgestapt vanuit een ander paritair comité, kunnen de jaarlijkse premies van 70 EUR (sectorakkoord 2005-2006) en van 250 EUR (sectorakkoord  2015-2016) omzetten in evenwaardige voordelen. Dit kan enkel via een ondernemings-cao.

Tussenkomst kinderopvang

De huidige regeling van tussenkomst in de kosten van kinderopvang blijft van toepassing. Vanaf 2018 wordt het dagbedrag verhoogd naar 3 EUR per dag. Indien beide ouders actief zijn in dit paritair comité, komen beide ouders in aanmerking voor een tussenkomst van maximum 600EUR per jaar. Er is een anciënniteitsvoorwaarde van 12 volledige maanden. De andere voorwaarden die eerder al bepaald werden blijven eveneens van toepassing.

Kledijvergoeding

De sociale partners hebben besloten dat ondernemingen die dit wensen, werkkledij kunnen laten onderhouden door de werknemers. Dit voor zover er hierover een akkoord bestaat binnen de onderneming en voor zover er uit de risicoanalyse blijkt dat werkkledij geen risico vormt voor de gezondheid van de werknemer en zijn directe omgeving.

Werkloosheid met bedrijfstoeslag

Voor de periode 2017-2018 blijven volgende stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag bestaan:

  • SWT voor werknemers met een beroepsloopbaan van 33 jaar in een zwaar beroep (cao nr. 120 en 121);
  • SWT voor werknemers met een beroepsloopbaan van 35 jaar in een zwaar beroep (cao nr. 122);
  • SWT voor werknemers met een beroepsloopbaan van 40 jaar (cao nr. 124 en 125).

Binnen deze teksten worden werknemers die in 2017 ‘beschikbaar moeten zijn tot de leeftijd van 60 jaar’, voor het jaar 2018 vervangen door ‘beschikbaar zijn tot de leeftijd van 61 jaar’.

Tijdskrediet

Tijdskrediet met zorgmotief wordt binnen de sector uitgebreid tot 51 maanden. Daarnaast zal het niet-uitvoerend winkelpersoneel (behalve de store-manager) vanaf 1 januari 2018 recht hebben op 1/5 tijdskrediet in het kader van een landingsbaan. Voor landingsbanen binnen de sector blijft de instapleeftijd behouden op 55 jaar.

Opleiding

De sociale partners brengen de opleiding voor de periode 2017-2018 op gemiddeld 2 dagen per voltijds equivalent.

Onderzoek naar werkbaarheid van het werk doorheen de loopbaan

Het sociaal fonds zal via een externe partner onderzoek laten uitvoeren bij een representatieve groep van bedrijven van PC 311 met betrekking tot de werkbaarheid van het werk. Op basis van het verslag dat hierna wordt opgemaakt zal het sociaal fonds een seminariedag organiseren voor werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers.