• nl
Taalkeuze

PC 314 - Kappersbedrijf: nieuwe cao betreffende een wijziging van de functieclassificatie

Categorie: Sectoraal   Datum: 21/04/2017

In het Paritair Comité 314 voor de kappersbedrijven en de schoonheidszorgen werd op 7 december 2016 een nieuwe cao gesloten met betrekking tot de functieclassificaties.

Er werd enkel een wijziging doorgevoerd met betrekking tot de categorie 3 van de subsector kappers. De functiecategorieën en de beroepenclassificaties van de subsector schoonheidszorgen en fitness blijven dus ongewijzigd.

Principe: automatische categorieverandering

Werknemers die in categorie 2 zijn ingeschaald gaan in principe na 5 jaar dienstanciënniteit in de sector automatisch over naar categorie 3 (volwaardige kapper).
Vanaf heden kan de werknemer echter in bepaalde gevallen een vervroegde overstap naar categorie 3 bekomen.

Vervroegde overstap op initiatief van de werkgever

Wanneer de werknemer binnen de onderneming 3 jaar anciënniteit kan aantonen, moet de werkgever uiterlijk tegen het einde van de maand volgend op de behaalde anciënniteit overgaan tot evaluatie.

Wanneer de werkgever niet tijdig overgaat tot evaluatie volgt er een automatische overstap voor de werknemer naar de categorie 3.

Dit is evenwel niet het geval als de werkgever en de werknemer uitdrukkelijk in een gedateerde en door beide partijen ondertekende verklaring overeenkomen dat ze niet wensen dat de evaluatie plaatsvindt.  

Vervroegde overstap op initiatief van de werknemer

Wanneer de werknemer binnen de sector 3 jaar anciënniteit kan aantonen, kan de werknemer de werkgever via een aangetekend schrijven om een schriftelijke evaluatie vragen.

De werkgever is daarna genoodzaakt om over te gaan tot evaluatie uiterlijk in de maand die volgt op de maand van de verzending van het aangetekend schrijven.

Indien de werkgever niet tijdig overgaat tot de gevraagde evaluatie volgt er eveneens een overstap naar categorie 3 vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de maand van de verzending van het aangetekend schrijven.

Wat wordt er begrepen onder evaluatie?

De werkgever moet de werknemer evalueren op basis van een evaluatierooster dat sectoraal werd vastgelegd. Er wordt daarbij rekening gehouden met de taken die hem/haar worden toegekend tijdens zijn/haar werk en met de organisatie van het werk in het kapsalon waar hij/zij werkt. Het resultaat van de evaluatie moet steeds schriftelijk worden vastgelegd en ondertekend worden door beide partijen.  

De overstap naar de categorie 3 heeft plaats op de 1ste dag van de maand die volgt op de positieve evaluatie.

Indien de evaluatie negatief is, kan de werknemer de werkgever verzoeken een opleidings- of begeleidingsplan op te stellen.

Bron:

  • Cao van 7 december 2016 betreffende de beroepenclassificatie, nr. 136869.