• nl
Taalkeuze

PC 314 - Levering en onderhoud materiaal kappers

Datum: 22/03/2013

CAO betreffende het ter beschikking stellen en onderhoud van klein werkmateriaal.

De CAO van 11 oktober 2012 betreffende de toelevering en onderhoud van werkmateriaal voorziet in de verplichting voor werkgevers uit PC 314 (kappersbedrijf en schoonheidszorgen) om het nodige en geschikte werkmateriaal ter beschikking te stellen van de werknemers, alsook dit materiaal tijdig te vervangen. In deze CAO wordt tevens verduidelijkt waaruit het minimum noodzakelijke werkmateriaal in de kapperssector dient te bestaan; het gaat m.n. om alle kammen, borstels, knipmateriaal en andere die eigen zijn aan het werk in de onderneming (een indicatieve lijst van het werkmateriaal wordt als bijlage bij de CAO gevoegd). Het materiaal blijft eigendom van de werkgever en dient zodoende in de kapperszaak te blijven.  

Indien de werkgever zijn verplichting om het nodige werkmateriaal ter beschikking te stellen of tijdig te vervangen niet naleeft, hebben de werknemers recht op een jaarlijkse forfaitaire vergoeding van 400 EUR netto (kosten eigen aan de werkgever). 

Indien de werknemer evenwel uit eigen initiatief beslist om eigen materiaal te gebruiken, is de werkgever de forfaitaire vergoeding niet verschuldigd aan de werknemer. Om enig geschil te voorkomen dient de werknemer in dergelijk geval jaarlijks een verklaring te ondertekenen waaruit blijkt dat hij zijn eigen kappersmateriaal volledig of gedeeltelijk wenst te gebruiken (een model van verklaring wordt als bijlage bij de CAO gevoegd). 

Bron:

  • CAO 11 oktober 2012 betreffende de toelevering en het onderhoud van werkmateriaal, nr. 112187.