• nl
Taalkeuze

PC 322.01 - Dienstencheques: Sectorale aanmoedigingspremie 2017

Categorie: Sectoraal   Datum: 27/10/2017

Aanmoedigingspremie

In de sector van de dienstencheques kan in 2017 voor het opnemen van bepaalde vormen van tijdskrediet en thematisch verlof (zowel volledige als gedeeltelijke schorsing komen in aanmerking), een maandelijkse forfaitaire premie toegekend worden.

Tijdskrediet met motief Thematisch verlof
 • Palliatieve zorgen verlenen
 • Zorg of bijstand verlenen aan een zwaar ziek gezins- of familielid tot de 2de graad
 • Zorg dragen voor een gehandicapt kind jonger dan 21 jaar
 • Zorg of bijstand verlenen aan een zwaar ziek minderjarig kind of aan een zwaar ziek minderjarig kind dat deel uitmaakt van het gezin
 • Een erkende opleiding volgen
 • Eindeloopbaan
 • In het kader van palliatief verlof
 • In het kader van medische bijstand

Bedrag

Afhankelijk van het stelsel van de schorsing van de prestaties bedraagt het maandelijks brutobedrag van de aanmoedigingspremie:

 • 45 EUR per maand in geval van volledige schorsing;
 • 20 EUR per maand in geval van deeltijdse schorsing;
 • 10 EUR per maand in geval van 1/5 schorsing.

De bedragen worden toegekend a rato van de duur en het percentage van de schorsing.

Aanvraagprocedure

Wanneer een werknemer deze aanmoedigingspremie wenst te genieten, moeten volgende zaken worden overgemaakt aan het Sociaal Fonds voor de Dienstencheques:

Het verschuldigde bedrag zal door het Sociaal Fonds in één keer aan de werknemer gestort worden.

Bron:

 • CAO van 22 februari 2017 betreffende de toekenning van een sectorale aanmoedigingspremie voor het opnemen van bepaalde vormen van tijdskrediet en thematische verloven, nr. 138773.