• nl
Taalkeuze

PC 322.01 - Veranderingen in de dienstenchequesector

Categorie: Sectoraal   Datum: 26/09/2014

Sinds 1 juli 2014 werden in de dienstenchequesector enkele belangrijke wijzigingen doorgevoerd inzake werkkledij en tijdelijke werkloosheid.

Werkkledij

Het is de taak van de werkgever om in te staan voor het leveren en het onderhouden van de werkkledij van de werknemer. Met “werkkledij” wordt bedoeld de boven-en onderkledij alsook het schoeisel (de verplichting tot het leveren van schoeisel geldt enkel wanneer de werknemer ook taken uitvoert die het gebruik van water of andere producten op vloeroppervlakken inhoudt)

Van de verplichting tot onderhoud en reiniging van de werkkledij kan  enkel afgeweken worden als uit de risicoanalyse blijkt dat de werkkledij geen enkel risico vormt voor de gezondheid van de werknemer en zijn directe omgeving.

Indien de werkgever bovenstaande verplichtingen niet nakomt, heeft de werknemer recht op volgende vergoedingen: 

  • 1,46 EUR (voorheen 1,40 EUR) voor het verschaffen van de werkkledij en/of
  • 0,26 EUR (voorheen 0,25 EUR) voor het onderhouden/wassen van de werkkledij.

Tijdelijke werkloosheid

In het PC. 322.01 werden een aantal regels opgelegd met betrekking tot de opname van tijdelijke werkloosheid omwille van economische redenen.

Onaangekondigde afwezigheid van een klant – geen economische werkloosheid

Wanneer een geplande arbeidsprestatie niet of onvolledig kan worden uitgevoerd omdat de klant onaangekondigd niet aanwezig is, kan voor de betrokken werknemer geen beroep gedaan worden op economische werkloosheid.

De werkgever is  ook in het geval dat er geen vervangende tewerkstelling kan worden voorzien,  het loon verschuldigd aan de werknemer voor de geplande arbeidsprestatie.

De werkgever kan bij een onaangekondigde afwezigheid van een klant, de werknemers niet verplichten om betaald of onbetaald verlof te nemen om de uren van de voorziene prestatie te overbruggen.

Ziekte en economische werkloosheid

Bij de start van een ziekteperiode, met werkverlet, van een werknemer, die gestaafd is door een medisch attest, kan deze werknemer niet op economische werkloosheid gezet worden. Het verbod geldt voor de hele periode van ongeschiktheid. De werkgever is aan de werknemer gewaarborgd loon verschuldigd. 

Bovenstaand verbod van gebruik van economische werkloosheid geldt niet:

  • Indien  de werknemer minstens 2 bedrijfswerkdagen voor de start van de ziekteperiode  schriftelijk op de hoogte  is gebracht  dat hij effectief op economische  werkloosheid zou geplaatst worden ten laatste op het moment van de start van de ziekteperiode.

Bron:

  • CAO 7 mei 2014 betreffende het gebruik van tijdelijke werkloosheid om economische redenen, nr. 122429;
  • CAO van 7 mei 2014 betreffende de terbeschikkingstelling en onderhoud van de werkkledij, nr; 122430.
  • CAO van 7 mei 2014 betreffende vormingsinspanningen,nr. 122423