• nl
Taalkeuze

PC 327 - Beschutte Werkplaatsen: Bijdragen groepsverzekering 2013

Categorie: Sectoraal   Datum: 27/03/2013

 

Met ingang van 1 januari 2010 werd binnen PC 327.01 een Sociaal Fonds opgericht dat belast is met het beheer van bijdragen bestemd voor een voordeel groepsverzekering binnen de sector. Het bedrag van de bijdragen wordt jaarlijks vastgesteld bij collectieve arbeidsovereenkomst.

Bepaling bijdragepercentages 2013

In de CAO van 5 februari 2013 werd het percentage van de bijdragen voor 2013 vastgelegd op 0,22% van het brutobedrag van de bezoldigingen.

Zoals voorheen wordt er geen inning voorzien in het eerste en het tweede kwartaal. In het derde en vierde kwartaal wordt de bijdrage zodoende verdubbeld tot 0,44% van de brutobezoldigingen.

Op deze bijdragen wordt door de RSZ nog een bijzondere bijdrage op groepsverzekeringen van 8,86% geïnd, waardoor het percentage voor het derde en vierde kwartaal uiteindelijk 0,48% zal bedragen, zijnde 0,44% + (0,44% x 8,86%).

De bijdragen worden geïnd via bijdragecodes 825 en 835 van de DmfA-aangifte, respectievelijk voor arbeiders en bedienden. De bijdrage is niet verschuldigd voor erkende leerlingen.