• nl
Taalkeuze

PC 327 - Beschutte en sociale werkplaatsen: Uitbreiding bevoegdheidsgebied

Categorie: Sectoraal   Datum: 14/10/2016

Het Paritair Comité nr. 327 voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen heeft de uitbreiding gevraagd van zijn bevoegdheidsgebied tot de "ondernemingen die het label van maatwerkbedrijf dragen". Deze aanvraag is een rechtstreeks gevolg van de wijziging van de reglementering betreffende de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen in de Vlaamse Gemeenschap.

Het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 12 juli 2013 betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling (BS 02/09/2013), in werking getreden op 1 april 2015, heft immers de decreten betreffende de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen op. Deze begrippen worden, voor wat de Vlaamse Gemeenschap betreft, vervangen door onderneming met het label "maatwerkbedrijf".

De bestaande beschutte en sociale werkplaatsen blijven echter tijdens een overgangsperiode van onbepaalde duur bestaan. De bevoegde minister dient de einddatum van deze zogenaamde overgangsperiode nog vast te stellen. Het is om die reden dat wordt voorgesteld om een derde type onderneming toe te voegen aan het bevoegdheidsgebied en de eerste twee types ondernemingen te behouden tot aan het einde van de overgangsperiode.

Bron: