• nl
Taalkeuze

PC 327.01 - Septemberpremie omkadering in de Vlaamse beschutte werkplaatsen

Categorie: Sectoraal   Datum: 19/09/2014

Werknemers die tot het omkaderingspersoneel behoren in de Vlaamse Beschutte Werkplaatsen, hebben recht op de septemberpremie. Deze premie werd ingevoerd ter verhoging van de eindejaarspremie. De premie is uit te betalen samen met het loon van de maand september.

Samenstelling bedrag

De septemberpremie bestaat uit een vast deel en een variabel deel. Het vast deel bestaat uit een vast geïndexeerd bedrag verminderd met een vast niet-geïndexeerd bedrag. Het variabel deel is een percentage van het jaarloon. 

 1. Vast geïndexeerd bedrag: 129,16 EUR;
 2. Vast niet-geïndexeerd verminderingsbedrag: 327 EUR;
 3. Variabel bedrag: 5,07 % van het jaarloon.

Om het jaarloon te berekenen, wordt het bruto maandloon van de maand augustus genomen en vermenigvuldigd met 12.

Voor omkaderingspersoneel met een arbeidersstatuut moet het uurloon van augustus vermenigvuldigd worden met 164,67 uren om het bruto maandloon te bekomen.

Deze premie wordt geproratiseerd volgens de formule:

totale premie x effectief en gelijkgestelde uren / 1976 (= vast getal).

Voorwaarden voor toekenning van de premie

Om aanspraak te maken op de premie moet de werknemer tot het omkaderingspersoneel behoren.

De bedragen gelden voor een voltijdse werknemer die gedurende de gehele referteperiode gewerkt heeft. De referteperiode beslaat 12 maanden en loopt van 1 september van het voorgaande jaar tot en met 31 augustus van het huidige jaar.

De deeltijdse werknemers ontvangen een jaarpremie in verhouding tot hun tewerkstellingsbreuk.

Men moet een anciënniteit van 6 maanden hebben in de referteperiode.

Volgende periodes van schorsing van de arbeidsovereenkomst worden gelijkgesteld:

 • Economische werkloosheid, met een maximum van 152 uren (uren/dagen geproratiseerd in functie van de werkelijke arbeidsduur);
 • Ziekte, met een maximum van 76 uren (uren/dagen geproratiseerd in functie van de werkelijke arbeidsduur);
 • Betaalde vakantie en feestdagen;
 • Syndicaal verlof;
 • Familiaal verlof;
 • Kort verzuim;
 • Educatief verlof;
 • Dagen vrijstelling arbeidsprestaties (vanaf 35 jaar).

Bron: 

 • CAO van 9 oktober 2012 houdende de invoering van een premie voor het omkaderingspersoneel, in uitvoering van het Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de social profitsector voor de periode 2011-2015, aldaar betiteld "verhoging van de eindejaarspremies", nr. 112183