• nl
Taalkeuze

PC 336: Vrije beroepen: Sectorakkoord 2017-2018

Categorie: Sectoraal   Datum: 24/11/2017

Op 16 oktober 2017 werd door de sociale partners van het paritair comité voor de vrije beroepen een sectoraal akkoord gesloten voor de periode 2017 - 2018. Dit akkoord behandelt 5 grote thema’s.

Koopkracht

Verhoging bruto-maandloon

Met ingang van 1 januari 2018 zal er een verhoging van het bruto-maandloon plaatsvinden met 1,1 % met een maximum van 35 EUR . Deeltijdse werknemers zullen deze verhoging toegekend. worden in overeenstemming met hun arbeidsregime.

Eenmalige premie

Samen met de loonverwerking van de maand januari 2018 zal er een eenmalige bruto-premie gelijk aan de hierboven vermelde loonsverhoging toegekend worden aan de werknemers die voltijds tewerkgesteld zijn tijdens de referteperiode van 1 oktober 2017 tot en met 31 december 2017 met een maximum van 35 EUR. Deze premie wordt toegekend in verhouding tot het aantal effectieve en gelijkgestelde dagen tijdens bovenvermelde periode. 

Let op: bovenstaande maatregelen zijn niet van toepassing op de werknemers die tijdens de looptijd van de cao volgens bedrijfseigen modaliteiten effectieve verhogingen van het loon en/of andere voordelen toegekend krijgen die evenwaardig zijn.

Tijdskrediet

Het sectoraal akkoord voorziet in een verlenging van de huidige stelsels van tijdskrediet onder toepassing van cao nr. 103, namelijk:

  • Voltijds of halftijds tijdskrediet met motief 24 maanden, mits 3 jaar anciënniteit in de onderneming vanaf 01/01/2017 tot 31/12/2018;
  • Voltijds of halftijds tijdskrediet met motief 36 maanden, mits 5 jaar anciënniteit in de onderneming;
  • 1/5e of halftijds tijdskrediet eindeloopbaan vanaf 55 jaar, mits 35 jaar beroepsverleden als loontrekkende, zwaar beroep of 20 jaar nachtarbeid;
  • Nieuw: tijdskrediet met motief 51 maanden voltijds of halftijds tijdskrediet met motief voor werknemers met minstens 8 jaar anciënniteit in de onderneming.

De laatste drie vormen van tijdskrediet zijn van kracht van 01/01/2018 tot 31/12/2019. Dat geldt eveneens voor de clausule dat indien de (niet uitvoerende) bediende een taak uitoefent die door niemand opgevangen kan worden, het recht op tijdskrediet door de werkgever kan worden geweigerd. 

Vorming en opleiding

De werkgeversbijdrage van 0,12 % (0,10 % in het kader voor risicogroepen en 0,02 % in het kader van vorming in het algemeen) wordt verlengd tot 31 december 2019.

Bovendien worden er voor ondernemingen met minstens 20 werknemers op ondernemingsvlak gemiddeld 4 dagen opleiding voorzien per voltijds equivalent voor de periode van 2017-2018.

Voor ondernemingen tussen de 10 en 20 werknemers worden er 2 dagen opleiding voorzien op ondernemingsvlak per voltijds equivalent voor dezelfde periode.

Liberform, het vormingsfonds, zal de komende periode grondig geëvalueerd worden, met het oog op de versterking van het aanbod in opleiding, en een verhoging van de participatiegraad.

Functieclassificatie

De werkzaamheden voor de functieclassificaties zullen worden verdergezet. Van zodra deze afgerond zijn, zullen de werkzaamheden opgestart worden met het oog op het opstellen tegen 01/01/2019 van een sectorale minimumloonschaal. De effectieve invoering tegen 01/01/2019 hiervan zal een onderdeel vormen van de cao-besprekingen van 2019-2020.

Eindeloopbaan (stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag)

In het kader van de cao’s van de NAR (124 / 125) zal er in een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 58 jaar in 2017 en vanaf 59 jaar in 2018 voorzien worden voor werknemers met een loopbaan van 40 jaar en een anciënniteit van 10 jaar in de onderneming voor de periode 2017-2018.