• nl
Taalkeuze

PC 336 - Vrije beroepen: Sectorakkoord 2013 - 2014

Categorie: Sectoraal   Datum: 11/04/2014

Op 27 februari 2014 werd door de sociale partners van het paritair comité voor de vrije beroepen (PC 336) een sectoraal akkoord gesloten voor de periode 2013 – 2014. Het akkoord heeft uitwerking vanaf 1 januari 2013 tot 31 december 2014, tenzij anders bepaald. 

Hieronder kan u een overzicht van de belangrijkste punten terugvinden.

Loonindexering

Op 1 december 2014 zal er een indexering plaatsvinden van 2,5% (met een maximum van 65 EUR), rekening houdende met de reeds toegepaste verhogingen op ondernemingsvlak. Indien de werknemer op 1 december 2014 nog geen 12 maanden anciënniteit heeft, dient deze indexering pas toegepast te worden de maand volgend op de dag dat deze anciënniteit wordt bereikt.

Tijdskrediet

Voor het deelakkoord betreffende tijdskrediet werd een andere uitwerkingsperiode overeengekomen door de sociale partners, namelijk van 1 maart 2014 tot 30 juni 2015.

  • Tijdskrediet eindeloopbaan: recht op 1/5de tijdskrediet voor werknemers vanaf 50 jaar met minstens 28 jaar loopbaan en 5 jaar anciënniteit in de onderneming;
  • Tijdskrediet met motief: indien minimaal 3 jaar anciënniteit in de onderneming is er een recht van 12 maanden voltijds of halftijds tijdskrediet met motief;
  • Tijdskrediet met motief: indien minimaal 5 jaar anciënniteit in de onderneming is er een recht van 24 maanden voltijds tijdskrediet met motief.

Hiervoor is wel steeds goedkeuring van de werkgever vereist indien het een unieke functie betreft of niet uitvoerende bediendes. 

Vorming en opleiding

De CAO van 14 oktober 2011 wordt verlengd van 1 april 2014 tot 31 maart 2015. Hierin werd een werkgeversbijdrage overeengekomen van 0,10% van de brutoloonmassa om het Fonds voor de vorming van de werknemers te financieren. 

Daarnaast engageren de sociale partners zich tevens om het sectorale opleidingsaanbod in 2014 op te starten, zowel voor functiegebonden als algemene opleidingen.

Functieclassificatie

Het sectorakkoord voorziet een verdere uitwerking van de functieclassificaties. 

Syndicale afvaardiging

Dit onderwerp zal besproken worden tijdens het volgende sectoroverleg in 2015-2016.