• nl
Taalkeuze

PC 336 - Vrije beroepen: Sectorakkoord 2015-2016

Categorie: Sectoraal   Datum: 18/03/2016

Op 14 december 2015 werd door de sociale partners van het paritair comité voor de vrije beroepen (PC 336) een sectoraal akkoord gesloten voor de periode 2015 - 2016. Dit akkoord behandelt 4 grote thema’s.

Koopkracht

Eenmalige premie

Samen met de loonverwerking van de maand maart 2016 zal er een eenmalige bruto-premie van 42 EUR toegekend worden aan de werknemers die voltijds tewerkgesteld zijn tijdens de referteperiode van 1 januari 2016 tot en met 31 maart 2016. Deze premie wordt toegekend in verhouding tot het aantal effectieve en gelijkgestelde dagen tijdens bovenvermelde periode.
Deeltijdse werknemers hebben recht op de premie volgens het tewerkstellingsregime van kracht in de maand maart 2016.

Verhoging bruto-maandloon

Met ingang van 1 april 2016 zal er een verhoging van het bruto-maandloon plaatsvinden met 14 EUR. Deeltijdse werknemers zullen deze verhoging toegekend worden in overeenstemming met hun arbeidsregime. Deze loonsverhoging mag omgezet worden in een gelijkwaardig voordeel rekening houdende met de totale loonkost (bruto + patronale lasten).
Een omzetting in maaltijdcheques betekent een verhoging van 1 EUR per gewerkte dag, eveneens ingaande op 1 april 2016.

Let op: bovenstaande maatregelen zijn niet van toepassing op de werknemers die tijdens de looptijd van de cao volgens bedrijfseigen modaliteiten effectieve verhogingen van het loon en/of andere voordelen toegekend krijgen die evenwaardig zijn.

Tijdskrediet

Het sectoraal akkoord voorziet in een verlenging van de huidige stelsels van tijdskrediet onder toepassing van cao nr. 103, namelijk:

  • Voltijds of halftijds tijdskrediet met motief 24 maanden, mits 3 jaar anciënniteit in de onderneming;
  • Voltijds of halftijds tijdskrediet met motief 36 maanden, mits 5 jaar anciënniteit in de onderneming;
  • 1/5e tijdskrediet eindeloopbaan vanaf 55 jaar, mits 35 jaar beroepsverleden als loontrekkende, zwaar beroep of 20 jaar nachtarbeid;
  • Bij niet-uitvoerende bedienden en bedienden die een functie uitoefenen die door niemand anders in de onderneming wordt uitgeoefend, kan het recht op tijdskrediet door de werkgever worden geweigerd.

De verlenging loopt van 1 juli 2015 tot en met 31 december 2017, met uitzondering van het stelsel 1/5e tijdskrediet eindeloopbaan dat een afwijkende looptijd heeft van 1 juli 2015 tot en met 31 december 2016.

Vorming en opleiding

De bijdrage voor risicogroepen (0,10% van het brutoloon) uit de cao van 14 oktober 2011 wordt verlengd voor de periode van 1 april 2016 tot en met 31 maart 2017. Daarnaast is er een bijkomende werkgeversbijdrage voorzien van 0,02% van de brutoloonmassa voor dezelfde periode ter financiering van een sectoraal opleidingsfonds.

Functieclassificatie

De werkzaamheden voor de functieclassificaties zullen worden verdergezet. Van zodra deze afgerond zijn, zal het overleg tot uitwerking van sectorale minimumbarema’s worden opgestart.