• nl
Taalkeuze

PC 341 - Bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten: Korte toelichting nieuwe regeling

Categorie: Sectoraal   Datum: 27/11/2015

Veranderingen reeds van kracht in 2015

Stelsel werkloosheid met bedrijfstoeslag 60 jaar

De sector voorziet via een CAO in de nodige bepalingen om het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag mogelijk te maken. 

Voorwaarden voor toetreding tot het stelsel: 

 • Ontslagen zijn door de werkgever, behalve bij ontslag om dwingende redenen. 
 • Tussen 01/01/2015 en 31/12/2017 de leeftijd van 60 jaar bereikt hebben. 
 • Loopbaanvoorwaarden
  • Loopbaan 40 jaar voor mannelijke werknemers, 
  • Loopbaan 31 jaar voor vrouwelijke werknemers.
   (32 jaar vanaf 1 januari 2016, 33 jaar vanaf 1 januari 2017)

De leeftijd- en loopbaanvoorwaarde moeten bereikt zijn op het einde van de arbeidsovereenkomst. 

De aanvullende vergoeding valt ten laste van de werkgever, dit volgens de bepalingen van de algemene CAO nr.17.

Indien de werknemer de arbeidsprestaties heeft verminderd sinds maximum 5 jaar, wordt de toeslag berekend op het referteloon alsof hij zijn prestaties niet verminderd heeft. 

De CAO is afgesloten voor bepaalde duur, dit van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2017.

Eindejaarspremie

Een eindejaarspremie, gelijk aan het maandloon, zal worden toegekend aan de werknemers indien zij voldoen aan onderstaande voorwaarden

 • Verbonden zijn met een arbeidsovereenkomst op het ogenblik van de uitbetaling; 
 • 6 maanden anciënniteit. 

Wanneer de werknemer tijdens de referteperiode in dienst is gekomen en 6 maanden anciënniteit heeft, wordt de premie uitbetaald pro rata per effectieve maand. 

Volgende werknemers hebben recht op pro rata eindejaarspremie bij uitdiensttreding: 

 • Werknemers die in de loop van het jaar ontslagen zijn, behalve om dwingende reden;
 • Werknemers die in de loop van het jaar op pensioen, brugpensioen of brugrustpensioen zijn gegaan; 
 • Werknemers waarbij de overeenkomst is beëindigd wegens medische overmacht;
 • Werknemers die uit dienst zijn na afloop van contract bepaalde duur of duidelijk omschreven werk van minimum 6 maanden;
 • Werknemers die zelf ontslag hebben gegeven en minstens 5 jaar anciënniteit hebben.

Banksluitingsdagen

Voor 2015 genieten de werknemers binnen de sector volgende sluitingsdagen: 

 • 2 vrije dagen te kiezen, in samenspraak met de werkgever;
 • Regionale verlofdag wordt vervangen door vrije dag, te kiezen in samenspraak met de werkgever:
  • Nederlandstalig landsgedeelte: 11 juli;
  • Franstalig landsgedeelte: 27 september.

Voor 2016 zijn volgende dagen vastgesteld:

 • Vrije dag op 25 maart 2016;
 • 1 vrije dag, te kiezen in samenspraak met de werkgever.

Veranderingen op komst vanaf 1 januari 2016: Functieclassificatie en verloning

Sector-CAO heeft uitwerking vanaf 1 januari 2016 en geldt voor onbepaalde duur. 

De loon- en arbeidsvoorwaarden voor werknemers zullen als volgt worden vastgelegd: 

Functieclassificatie 

Functies binnen de sector worden ondergebracht in 7 categorieën op basis van onderstaande criteria: 

 • Kennis;
 • Autonomie;
 • Communicatie; 
 • Verantwoordelijkheid;
 • Leidinggeven.

Verloning

Aan de hand van de 7 functieclassificaties worden 7 loonklassen opgebouwd. Elke loonklasse telt 46 ervaringsjaren. De toekenning van de ervaringsjaren wordt omschreven in de CAO.

Voor bijkomende toelichting kan u steeds contact opnemen met uw dossierbeheerder. 

Bron: