• nl
Taalkeuze

PC200: PC200 neemt loon- en arbeidsvoorwaarden van PC218 over!

Categorie: Sectoraal   Datum: 17/04/2015

Naar aanleiding van de verhuizing van PC218 naar PC200 op 1 april 2015 (cf. Nieuwsflash van 6 maart 2015) werd een collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) afgesloten die de continuïteit van de loon- en arbeidsvoorwaarden verzekert. 

Alle CAO’s en andere akkoorden die afgesloten werden in PC218 (en nog geldig waren op 31 maart 2015), werden overgedragen naar PC200. De overgedragen CAO’s zullen dus integraal van toepassing zijn op het niveau van PC200 en binden de werkgevers en werknemers die ressorteren onder het PC200. Verwijzingen naar CAO’s of akkoorden van PC218 moeten worden gelezen als verwijzingen naar CAO’s of akkoorden van PC200.

Een andere CAO voorziet in de ontbinding van het fonds voor bestaanszekerheid van PC218 en de creatie van een nieuw Sociaal Fonds voor PC200.

Zowel de nieuw afgesloten CAO’s als een overzicht van de CAO’s die werden overgedragen, zijn te raadplegen op de website van het Sociaal Fonds van PC200: www.sfonds200.be 

Bron: 

  • CAO van 1 april 2015 met betrekking tot de continuïteit van de collectieve arbeidsovereenkomsten en akkoorden gesloten op het niveau van het paritair comité nr. 218 en gesloten op het niveau van het paritair comité nr. 200
  • CAO van 1 april 2015 houdende oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en tot vaststelling van zijn statuten
  • www.sfonds200.be