• nl
Taalkeuze

PPO - Plaatselijke en provinciale overheden: Toekenning bijkomend verlof - jaar 2015

Categorie: Sectoraal   Datum: 2/10/2015

In het sociaal akkoord betreffende de federale gezondheidssectoren werd voorzien in een aantal extra verlofdagen voor personeelsleden die niet kunnen genieten van de maatregelen inzake eindeloopbaan. 

Instellingen van de openbare sector, behorend tot de federale gezondheidssector, die onder het toepassingsgebied van dit akkoord vallen, zijn:

 • Ziekenhuizen, psychiatrische verzorgingstehuizen en beschut wonen
 • ROB/RVT en de dagverzorgingscentra
 • Diensten voor thuisverpleging
 • Revalidatiecentra
 • Wijkgezondheidscentra

In de openbare sector worden de bijkomende verlofdagen vanaf de leeftijd van 52 jaar toegekend en verhogen per leeftijdsjaar:

 • 52 jaar: 5 dagen 
 • 53 jaar: 8 dagen 
 • 54 jaar: 10 dagen 
 • 55 jaar: 13 dagen 
 • 56 jaar: 15 dagen 
 • 57 jaar: 18 dagen 
 • 58 jaar: 20 dagen

De leeftijd die in beschouwing genomen wordt, is die bereikt op 1 januari van het jaar waarin de bijkomende verlofdagen zijn voorzien.

De werkgevers die het sociaal akkoord betreffende de federale gezondheidssectoren toepassen, kunnen een financiële tussenkomst verkrijgen van het Fonds Sociale Maribel.  De financiële middelden moeten aangewend worden voor de aanwerving van bijkomende werknemers of voor de verhoging van de arbeidstijd van bestaande personeelsleden.

Per voltijds equivalent bedraagt de tussenkomst maximaal 36.430,84 EUR, evenwel beperkt tot de reële loonkost.

Als u in aanmerking wenst te komen voor de verdere financiering van de reeds toegekende arbeidsplaatsen of voor de toekenning van (een) bijkomende arbeidsplaats(en), dient u het antwoordformulier in te vullen en terug te bezorgen per post tegen uiterlijk 12 oktober 2015 (poststempel geldt als bewijs) op volgend adres:

DIBISS
Dienst Lokale Sociale Zekerheid
Jozef II-straat 47
1000 – Brussel

Het ingevulde antwoordformulier dient ondertekend te worden door de drie representatieve vakorganisaties. Indien een vakorganisatie niet bij uw bestuur vertegenwoordigd is, dient het zich tot het provinciale of nationale niveau te wenden voor het bekomen van de vereiste visa.

Indien uw bestuur niet reageert binnen de vooropgestelde termijn, gaat het Fonds Sociale Maribel ervan uit dat uw bestuur afstand doet van zijn recht op een eventuele tussenkomst tot financiering van de vervangende tewerkstelling in het kader van het bijkomend verlof ten voordele van bepaalde categorieën personeelsleden voor het jaar 2015.