• nl
Taalkeuze

Pact voor de competitiviteit, werkgelegenheid en relance: publicatie in BS

Categorie: Sociaal   Datum: 30/05/2014
In november 2013 sloot de federale regering een pact af voor de competitiviteit, werkgelegenheid en relance. Hierin voorzag men ook enkele maatregelen tot vermindering van de arbeidskosten en ondersteuning van de koopkracht. De wet houdende uitvoering van dit pact werd recent op 22 mei 2014 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. 

Versterking van de structurele vermindering

Op 1 januari van 2015, 1 januari 2017 en 1 januari 2019 wordt het forfait van de structurele bijdragevermindering voor categorie 1 (dit zijn de werknemers uit de profitsectoren en het huidig bedrag van dit forfait is: 462,60 EUR) telkens verhoogd met 14 EUR. 

Daarnaast wordt in het eerste kwartaal van 2015 de lage loongrens voor categorie 1 (huidig bedrag: 5.560,49 EUR) verhoogd met 480 EUR, dit bedrag wordt verhoogd met 2% voor elke indexering van de loongrenzen die zich voordeed in de periode van januari 2014 tot 31 december 2014.

Deze lage loongrens wordt verder verhoogd met telkens 480 EUR in het eerste kwartaal van 2017 en 2019. Dit bedrag wordt eveneens verhoogd met 2% voor elke indexering van de loongrenzen, gelegen in de periode van 1 januari 2014 tot 31 december 2016, resp. 1 januari 2014 tot 31 december 2018.

Ter info - huidige formules structurele vermindering:

Rcategorie 1 = 462,60 + 0,1620 x (5.560,49 – S) + 0,0600 x (W – 13.401,07)(algemene categorie);

Rcategorie 2 = 0,00 + 0,2557 x (6.150,00 – S) + 0,0600 x (W – 12.484,80)(categorie sociale maribel);

Rcategorie 3 = 471,00 + 0,1785 x (7.225,00– S) + 0,0600 x (W – 12.484,80)(categorie erkende beschutte werkplaats).

Versterking fiscale lastenverlaging ploegen- en nachtarbeid

Het huidige percentage van lastenverlaging bedraagt 15,6% van de bruto belastbare bezoldiging van de ploegen- en/of nachtwerkers. Dit percentage wordt opgetrokken:

  • vanaf 1 januari 2015: 18%; 
  • vanaf 1 januari 2017: 20,4%; 
  • vanaf 1 januari 2019: 22,8%.

Sinds 1 januari 2014 wordt de bestaande vrijstelling voor nacht- en ploegenarbeid versterkt voor ploegen- en/of nachtwerkers die werken in ondernemingen met een volcontinu arbeidssysteem. Dit gebeurt door het basispercentage (momenteel: 15,6%) te verhogen met 2,2 procentpunten. 

Aangezien het basispercentage stijgt, betekent dit dat ook de versterkte vrijstelling bij volcontinue tewerkstelling in drie fasen opgetrokken zal worden:

  • Vanaf 2015: 18% + 2,2% = 20,2%;
  • Vanaf 2017: 20,4% + 2,2% = 22,6%;
  • Vanaf 2019: 22,8% + 2,2% = 25%.

Andere

Naast beide bovenvermelde maatregelen, wordt in de wet van 15 mei 2014 nog in andere sociale & fiscale maatregelen voorzien zoals o.m. een versterking van het belastingkrediet voor natuurlijke personen (fiscale werkbonus), aanpassing in het leerlingenstelsel, … We berichten u hiervan nog verder. 

Bron:

  • Wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance, BS 22 mei 2014, 40603.