• nl
Taalkeuze

Pesten op het werk en OSGW: de Nationale Arbeidsraad geeft zijn advies

Categorie: Sociaal   Datum: 6/06/2013

Er is al heel wat te doen geweest omtrent de geplande wetswijzigingen die de pesterijen en het ongewenst seksueel gedrag op het werk willen aanpakken (zie ook Nieuwsflash van 8 februari 2013).

Zo heeft de NAR in een advies van 17 juli 2012 een evaluatie gemaakt van de bestaande regelgeving en gevraagd om deze aan te passen. Op 22 februari 2013 werd de NAR opnieuw gevraagd om een advies uit te brengen, dit maal over de twee wetsontwerpen die naar aanleiding van het eerste advies werden opgemaakt. Het gaat om aanpassingen aan de Welzijnswet en het Gerechtelijk Wetboek.

In dit uitgebreide advies wordt onder meer gesteld dat:

  • de definitie van “psychosociale risico’s op het werk” te ruim is;
  • de regels betreffende de risicoanalyse, de preventiemaatregelen en de procedures moeten verduidelijkt worden;
  • de omstandigheden waaronder werknemers toegang hebben tot een interventie voor andere psychosociale problemen die geen geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag zijn, voldoende moeten worden afgelijnd en bij voorrang moeten worden behandeld op ondernemingsniveau;
  • de opmaak van een risicoanalyse geen doel op zich is, maar een instrument is om te komen tot gepaste preventiemaatregelen;
  • het aanstellen van een vertrouwenspersoon niet verplicht moet worden, maar moet gebeuren op verzoek. Dit verzoek kan niet alleen komen van de werkgever, maar moet ook kunnen gebeuren door de werknemersvertegenwoordigers, de vakbondsafvaardiging of zelfs de werknemers zelf;
  • er in de wet een bijkomende garantie zou kunnen worden opgenomen opdat de aangestelde vertrouwenspersoon ook effectief het vertrouwen van de werknemers behoudt;
  • het initiatief om de vertrouwenspersoon te verwijderen uit zijn functie niet alleen kan toebehoren aan de werkgever, maar ook zou moeten toebehoren aan de werknemersvertegenwoordigers;
  • wanneer de ernst van de feiten het vereist, bewarende maatregelen moeten kunnen worden getroffen door de werkgever zelf, zonder het advies van de preventieadviseur af te wachten;
  • de bepalingen omtrent de forfaitaire schadevergoeding zoals ze nu bestaan kunnen leiden tot perverse gevolgen.

De minister heeft dus nog heel wat werk te verrichten, alvorens deze wetsontwerpen het parlement zullen bereiken.

Wordt ongetwijfeld vervolgd!

Bron:

  • Advies nr. 1.851 dd. 28 mei 2013 – Preventie van psychosociale belasting (waaronder pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk) – Opvolging van advies nr. 1.808, www.cnt-nar.be