• nl
Taalkeuze

Preventie op de werkvloer - opmaak jaarlijks actieplan vr 1 november!

Datum: 4/10/2018

Elke werkgever is verantwoordelijk voor de structurele planmatige aanpak van preventie door middel van een dynamisch risicobeheersingssysteem. Dit heeft tot doel de planning van de preventie en de uitvoering van het beleid met betrekking tot het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk mogelijk te maken.

De werkgever stelt daartoe, in overleg met de leden van de hiërarchische lijn en de diensten voor preventie en bescherming op het werk,

 • een globaal preventieplan op voor een termijn van vijf jaar waarin de te ontwikkelen en toe te passen preventieactiviteiten worden geprogrammeerd, rekening houdend met de grootte van de onderneming en de aard van de risico’s verbonden aan de activiteiten van de onderneming;
 • een jaaractieplan op ter bevordering van het welzijn op het werk tijdens het volgende dienstjaar.

Het jaaractieplan is gesteund op het globaal preventieplan, wordt schriftelijk opgesteld en bepaalt:

 • de prioritaire doelstellingen in het kader van het preventiebeleid van het volgend dienstjaar;
 • de middelen en methoden om deze doelstellingen te bereiken;
 • de opdrachten, verplichtingen en middelen van alle betrokken personen;
 • de aanpassingen die moeten aangebracht worden aan het globaal preventieplan ingevolge:
  • gewijzigde omstandigheden;
  • de ongevallen en incidenten die zich in de onderneming of instelling hebben voorgedaan;
  • het jaarverslag van de interne dienst van het voorbije burgerlijk jaar;
  • de adviezen van het Comité tijdens het voorbije burgerlijk jaar.

De werkgever moet het ontwerp van jaaractieplan voor advies voorleggen aan het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW) uiterlijk de eerste dag van de tweede maand voorafgaand aan het begin van het dienstjaar waarop het betrekking heeft.

Voor het gros van de werkgevers, die een dienstjaar volgen dat samenvalt met een kalenderjaar, is de uiterste indieningsdatum van het ontwerp aldus 1 november 2018.

Bron: