• nl
Taalkeuze

Programmawet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad

Categorie: Sociaal   Datum: 2/01/2015

De Programmawet van 19 december 2014 werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 29 december 2014. In onze Nieuwsflash van 5 december 2014 werd reeds ingegaan op de voor ons meest relevante bepalingen uit het ontwerp van Programmawet (eerste lezing). In dit artikel worden een aantal belangrijke maatregelen uit de definitieve Programmawet uiteengezet. 

Forfaitaire beroepskosten

De forfaitaire aftrek van de beroepskosten in de personenbelasting wordt in twee stappen herzien. Een eerste wijziging is van toepassing vanaf 1 januari 2015. Een tweede wijziging gaat in op 1 januari 2016 (Opmerking: de hieronder vermelde percentages wijken enigszins af van de meegedeelde percentages uit het ontwerp van Programmawet – eerste lezing).

T.e.m. 31 december 2014 Vanaf 1 januari 2015 Vanaf 1 januari 2016
Inkomensschijf (EUR) Percentage Inkomensschijf (EUR) Percentage Inkomensschijf (EUR) Percentage
< 3.750 28,70% < 3.775 29,35% < 3.800 30%
3.750 - 7.450 10% 3.775 – 7.450 10,50% 3.800 – 13.000 11%
7.450 - 12.400 5% 7.450 – 12.700 8% > 13.000 3%
> 12.400 3% > 12.700 3%
Geplafonneerd op 2.592,50 EUR Geplafonneerd op 2.676,25 EUR Geplafonneerd op 2.760 EUR

Bovenstaande bedragen zijn niet-geïndexeerde bedragen

De aanpassing van de schalen voor de forfaitaire beroepskosten zal onmiddellijk worden doorgerekend in de bedrijfsvoorheffing.

Vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor nacht- en ploegenarbeid

De geplande verhoging van de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor nacht- en ploegenarbeid wordt uitgesteld tot 2016 i.p.v. in 2015.

Het huidige percentage van de lastenverlaging bedraagt 15,60% van de bruto belastbare bezoldiging van de ploegen- en/of nachtwerkers. Door de wijziging wordt de verhoging als volgt voorzien:

T.e.m. 31 december 2015 Vanaf 1 januari 2016 Vanaf 1 januari 2019
Nacht- en ploegenarbeid Volcontinuarbeid Nacht- en ploegenarbeid Volcontinuarbeid Nacht- en ploegenarbeid Volcontinuarbeid
15,60% 17,80% 20,40% 22,60% 22,80% 25%

Uitstel verhoging structurele lastenvermindering

De versterking van de structurele lastenvermindering die voorzien was door het Competitiviteitspact vanaf 2015, wordt een jaar uitgesteld. Een grondige hervorming zal in 2016 voorzien worden met als doelstelling een vermindering van de werkgeversbijdragen RSZ.

Doelgroepvermindering eerste drie aanwervingen

De bedragen van de bestaande doelgroepvermindering voor de eerste drie aanwervingen worden verhoogd met 50 EUR per kwartaal vanaf 1 januari 2015. De vermindering voor de vierde en vijfde werknemer blijft ongewijzigd:

Type doelgroepvermindering Eerste 5 kwartalen Volgende 4 kwartalen Volgende 4 kwartalen
Eerste werknemer 1.550 EUR 1.050 EUR 450 EUR
Tweede werknemer 1.050 EUR 450 EUR 450 EUR
Derde werknemer 1.050 EUR 450 EUR 0 EUR
Vierde werknemer 1.000 EUR 400 EUR 0 EUR
Vijfde werknemer 1.000 EUR 400 EUR 0 EUR

Pensioenbonus

De verhoging van het pensioenbedrag van de werknemers (=pensioenbonus) wordt vanaf 1 januari 2015 afgeschaft.

Werknemers die vóór 1 december 2014 ofwel voldoen aan de voorwaarden om aanspraak te maken op het vervroegd rustpensioen voor werknemers ofwel de leeftijd van 65 jaar bereikt hebben en een loopbaan van minstens 40 kalenderjaren kunnen bewijzen, kunnen nog van de pensioenbonus genieten.

Re-integratie bij arbeidsongeschiktheid

Ten laatste drie maanden na de aanvang van de arbeidsongeschiktheid van een werknemer, moet een re-integratieplan worden opgemaakt. Hierbij zullen diverse partijen betrokken worden: niet enkel de adviserend geneesheer van het ziekenhuis, maar ook de werkgever, de behandelende arts van de werknemer, het RIVIZ en de interne en externe diensten voor preventie en bescherming op het werk zullen hierbij een actieve rol krijgen. Een KB zal de diverse modaliteiten van de opmaak en opvolging van het re-integratieplan verder uitwerken. 

Bron:

  • Programmawet (1) 19 december 2014, BS 29 december 2014, 106219.