• nl
Taalkeuze

RSZ - doelgroepvermindering voor oudere werknemers in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Categorie: Sociaal   Datum: 30/09/2016

Vanaf 1 oktober 2016 introduceert het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een doelgroepvermindering voor oudere werknemers, ter vervanging van de bestaande federale doelgroepvermindering voor ouderen.

Concreet kunnen de werkgevers - gelegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - die oudere werknemers tewerkstellen, vanaf 1 oktober elk kwartaal van volgende vermindering genieten op hun patronale bijdragen:

Leeftijd werknemer* Vermindering**
55 – 57 jaar 400 EUR
58 – 61 jaar 1.000 EUR
62 – 64 jaar 1.500 EUR

*Op de laatste dag van het kwartaal waarin de vermindering wordt toegepast.
**De verminderingsbedragen zijn maximumbedragen. Bij deeltijders en voltijders met onvolledige kwartaalprestaties zal de vermindering geproratiseerd worden.

Voorwaarde om de doelgroepvermindering te kunnen toepassen is evenwel dat de betrokken werknemers minder verdienen dan het refertekwartaalloon van 12.000 EUR. Voorts blijft ook de nieuwe bijdragevermindering enkel van toepassing voor oudere werknemers uit categorie 1 (voor structurele vermindering). De social-profitsectoren blijven dus uitgesloten.

Er zijn geen overgangsmaatregelen voorzien.

Bron:

  • Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 juni 2016 tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 (I), betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen, B.S. 23 september 2016, 64547.