• nl
Taalkeuze

RSZ op bijna alle beŽindigingsvergoedingen vanaf 1 oktober 2013

Categorie: RSZ   Datum: 4/10/2013

Onder het motto van de strijd tegen de sociale fraude worden vanaf 1 oktober 2013 een aantal beëindigingsvergoedingen onderworpen aan RSZ; andere beëindigingsvergoedingen worden dan weer RSZ-vrij. We berichtten u hiervan reeds in onze Nieuwsflash van 26 juli 2013. In het Belgisch Staatsblad van 27 september 2013 werd het KB met de nodige modaliteiten gepubliceerd.

Worden voortaan RSZ-onderworpen

Het loonbegrip dat als basis geldt voor de berekening van RSZ-bijdragen wordt verruimd tot volgende beëindigingsvergoedingen, waardoor deze vanaf 1 oktober 2013 RSZ-onderworpen worden:

1. De niet-concurrentievergoedingen die rechtstreeks of onrechtstreeks door de werkgever aan de werknemer worden betaald, ingevolge een binnen een termijn van 12 maanden na het einde van de arbeidsovereenkomst gesloten overeenkomst op grond waarvan de vroegere werknemer zich ertoe verbindt om:

  •  geen personeel of zelfstandige medecontractanten af te werven van zijn vroegere werkgever hetzij in eigen naam en voor eigen rekening hetzij in naam en voor rekening van één of meerdere derden, 
  • en/of zich ertoe verbindt om geen soortgelijke activiteiten uit te oefenen als dewelke hij uitoefende bij zijn vroegere werkgever, hetzij door zelf een onderneming uit te baten, hetzij door in dienst te treden van een concurrerende werkgever.

2. De aan de werknemers verschuldigde vergoedingen, wanneer de werkgever zijn wettelijke, contractuele of statutaire verplichtingen niet nakomt. Deze bepaling heeft vnl. tot doel om de beschermingsvergoedingen dewelke uitbetaald worden naar aanleiding van een wettelijk ontslagverbod (bv. zwangere werkneemster, tijdskrediet, ouderschapsverlof,…) aan RSZ-bijdragen te onderwerpen.

Ter info: volgende vergoedingen waren reeds vóór 1 oktober 2013 RSZ-onderworpen:

  • de onregelmatige beëindiging van de arbeidsovereenkomst door de werkgever (verbrekingsvergoeding);
  • de eenzijdige beëindiging van de arbeidsovereenkomst voor personeelsafgevaardigden;
  • de eenzijdige beëindiging van de arbeidsovereenkomst voor syndicale afgevaardigden;
  • de beëindiging van de arbeidsovereenkomst in gemeenschappelijk akkoord.

3. De uitwinningsvergoeding van de handelsvertegenwoordigers.

Worden voortaan RSZ-vrij

Volgende beëindigingsvergoedingen worden voortaan uitgesloten uit het loonbegrip, dat als basis geldt voor de berekening van RSZ-bijdragen, waardoor deze vanaf 1 oktober 2013 niet langer RSZ-onderworpen zijn:

  1. De vergoeding wegens collectief ontslag;
  2. De vergoeding wegens willekeurig ontslag op voorwaarde dat het recht op deze vergoeding ontstaan is vóór 1 januari 2014.

Ter info: de sluitingsvergoeding was reeds vóór 1 oktober 2013 vrij van RSZ-bijdragen; dit wijzigt niet. 

Deze maatregelen treden in werking vanaf 1 oktober 2013.

Bron: 

  • Koninklijk besluit van 24 september 2013 tot wijziging van artikel 19 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, BS 27 september 2013, 68484.